توسعه مدیریت هوشمند یکپارچه کسب و کار
تعرفه‌های تیم‌یار ابری

قابلیت‌‌ها، ماژول‌ها و سیستم‌ها
۳۰۰،۰۰۰
تومان/ماهانه
۱ کاربر

خرید

۱،۰۰۰،۰۰۰
تومان/ماهانه
۵ کاربر

خرید

۱،۵۰۰،۰۰۰
تومان/ماهانه
۵ کاربر

خرید

۴،۰۰۰،۰۰۰
تومان/ماهانه
۵ کاربر

خرید

مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت خزانه داری
حسابداری فروش
حسابداری ارزی
حسابداری مدیریت
مدیریت فروش
مدیریت تسهیلات
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت اموال و دارایی ثابت
مدیریت فروش آنلاین
مدیریت فروش بلیط دیجیتال
مدیریت انبار و کنترل موجودی
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
مدیریت اخبار و اطلاع رسانی
مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
مدیریت درگاه مخاطبین و مشتریان
مدیریت شعب
مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی (چت، پیامرسان)
مدیریت پرسنلی
مدیریت دورکاری کارکنان
مدیریت پروژه ها
مدیریت اقدامات (تسک ها)
مدیریت پیگیری‌ها
مدیریت جلسات و برنامه ها
مدیریت اتوماسیون اداری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تیکتینگ
مدیریت دانش
مدیریت فرمها و فرآیندها
مدیریت کیفیت
مدیریت بازاریابی
مدیریت پورتال (سایت) سازمانی و کسب و کار
مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام
مدیریت آموزش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت بودجه و اعتبارات
مدیریت توسعه محصول
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت پایش (سخت افزاری و نرم افزاری)
مدیریت کارخانه (MRPII)
مدیریت تولید (MRP)
مدیریت بهای تمام شده

خـرید


با ۱ کاربر
با ۵۰ کاربر پورتال و سایت
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
یک ساعت پشتیبانی رایگان

خـرید


با ۵ کاربر
با ۵۰ کاربر پورتال و سایت
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
یک ساعت پشتیبانی رایگان

خـرید


با ۵ کاربر
با ۵۰ کاربر پورتال و سایت
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
دو ساعت پشتیبانی رایگان

خـرید


با ۵ کاربر
با ۵۰ کاربر پورتال و سایت
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
دو ساعت پشتیبانی رایگان

توسعه مدیریت هوشمند یکپارچه کسب و کار
تعرفه‌های تیم‌یار ابری

قابلیت‌‌ها، ماژول‌ها و سیستم‌ها
۳۰۰،۰۰۰
تومان/ماهانه
۱ کاربر
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت خزانه داری
حسابداری فروش
حسابداری ارزی
حسابداری مدیریت
مدیریت فروش
مدیریت تسهیلات
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت اموال و دارایی ثابت
مدیریت فروش آنلاین
مدیریت فروش بلیط دیجیتال
مدیریت انبار و کنترل موجودی
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
مدیریت اخبار و اطلاع رسانی
مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
مدیریت درگاه مخاطبین و مشتریان
مدیریت شعب
مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی (چت، پیامرسان)
مدیریت پرسنلی
مدیریت دورکاری کارکنان
مدیریت پروژه ها
مدیریت اقدامات (تسک ها)
مدیریت پیگیری‌ها
مدیریت جلسات و برنامه ها
مدیریت اتوماسیون اداری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تیکتینگ
مدیریت دانش
مدیریت فرمها و فرآیندها
مدیریت کیفیت
مدیریت بازاریابی
مدیریت پورتال (سایت) سازمانی و کسب و کار
مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام
مدیریت آموزش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت بودجه و اعتبارات
مدیریت توسعه محصول
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت پایش (سخت افزاری و نرم افزاری)
مدیریت کارخانه (MRPII)
مدیریت تولید (MRP)
مدیریت بهای تمام شده
 

با ۱ کاربر
با ۵۰ کاربر پورتال و سایت
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
یک ساعت پشتیبانی رایگان
قابلیت‌‌ها، ماژول‌ها و سیستم‌ها
۱،۰۰۰،۰۰۰
تومان/ماهانه
۵ کاربر
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت خزانه داری
حسابداری فروش
حسابداری ارزی
حسابداری مدیریت
مدیریت فروش
مدیریت تسهیلات
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت اموال و دارایی ثابت
مدیریت فروش آنلاین
مدیریت فروش بلیط دیجیتال
مدیریت انبار و کنترل موجودی
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
مدیریت اخبار و اطلاع رسانی
مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
مدیریت درگاه مخاطبین و مشتریان
مدیریت شعب
مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی (چت، پیامرسان)
مدیریت پرسنلی
مدیریت دورکاری کارکنان
مدیریت پروژه ها
مدیریت اقدامات (تسک ها)
مدیریت پیگیری‌ها
مدیریت جلسات و برنامه ها
مدیریت اتوماسیون اداری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تیکتینگ
مدیریت دانش
مدیریت فرمها و فرآیندها
مدیریت کیفیت
مدیریت بازاریابی
مدیریت پورتال (سایت) سازمانی و کسب و کار
مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام
مدیریت آموزش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت بودجه و اعتبارات
مدیریت توسعه محصول
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت پایش (سخت افزاری و نرم افزاری)
مدیریت کارخانه (MRPII)
مدیریت تولید (MRP)
مدیریت بهای تمام شده

 

با ۵ کاربر
با ۵۰ کاربر پورتال و سایت
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
یک ساعت پشتیبانی رایگان
قابلیت‌‌ها، ماژول‌ها و سیستم‌ها
۱،۵۰۰،۰۰۰
تومان/ماهانه
۵ کاربر
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت خزانه داری
حسابداری فروش
حسابداری ارزی
حسابداری مدیریت
مدیریت فروش
مدیریت تسهیلات
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت اموال و دارایی ثابت
مدیریت فروش آنلاین
مدیریت فروش بلیط دیجیتال
مدیریت انبار و کنترل موجودی
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
مدیریت اخبار و اطلاع رسانی
مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
مدیریت درگاه مخاطبین و مشتریان
مدیریت شعب
مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی (چت، پیامرسان)
مدیریت پرسنلی
مدیریت دورکاری کارکنان
مدیریت پروژه ها
مدیریت اقدامات (تسک ها)
مدیریت پیگیری‌ها
مدیریت جلسات و برنامه ها
مدیریت اتوماسیون اداری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تیکتینگ
مدیریت دانش
مدیریت فرمها و فرآیندها
مدیریت کیفیت
مدیریت بازاریابی
مدیریت پورتال (سایت) سازمانی و کسب و کار
مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام
مدیریت آموزش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت بودجه و اعتبارات
مدیریت توسعه محصول
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت پایش (سخت افزاری و نرم افزاری)
مدیریت کارخانه (MRPII)
مدیریت تولید (MRP)
مدیریت بهای تمام شده

 

با ۵ کاربر
با ۵۰ کاربر پورتال و سایت
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
دو ساعت پشتیبانی رایگان
قابلیت‌‌ها، ماژول‌ها و سیستم‌ها
۴،۰۰۰،۰۰۰
تومان/ماهانه
۵ کاربر
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت خزانه داری
حسابداری فروش
حسابداری ارزی
حسابداری مدیریت
مدیریت فروش
مدیریت تسهیلات
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت اموال و دارایی ثابت
مدیریت فروش آنلاین
مدیریت فروش بلیط دیجیتال
مدیریت انبار و کنترل موجودی
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
مدیریت اخبار و اطلاع رسانی
مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
مدیریت درگاه مخاطبین و مشتریان
مدیریت شعب
مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی (چت، پیامرسان)
مدیریت پرسنلی
مدیریت دورکاری کارکنان
مدیریت پروژه ها
مدیریت اقدامات (تسک ها)
مدیریت پیگیری‌ها
مدیریت جلسات و برنامه ها
مدیریت اتوماسیون اداری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تیکتینگ
مدیریت دانش
مدیریت فرمها و فرآیندها
مدیریت کیفیت
مدیریت بازاریابی
مدیریت پورتال (سایت) سازمانی و کسب و کار
مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام
مدیریت آموزش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت بودجه و اعتبارات
مدیریت توسعه محصول
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت پایش (سخت افزاری و نرم افزاری)
مدیریت کارخانه (MRPII)
مدیریت تولید (MRP)
مدیریت بهای تمام شده

 

با ۵ کاربر
با ۵۰ کاربر پورتال و سایت
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
دو ساعت پشتیبانی رایگان

 قابلیت‌های عمومی خدمات ابری تیم‌یار

 • تحت وب برای کلیه امکانات، سیستم‌ها و زیر سیستم‌ها
 • خدمات ابری برای کلیه امکانات بدون نیاز به هیچ تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی متخصص (سرور، نگهداری، پشتیبانی و…)
 • مدیریت سیستم، به روزرسانی خودکار، پشتیبانی گیر خودکار،تنظیمات پایه سیستم، دسترسی کاربران و گروه‌ها، و ده‌ها قابلیت‌های پایه سیستم
 • مدیریت شعب، چارت سازمانی، برنامه‌ریزی جامع، مدیریت و تعریف شغل‌ها، سمت‌ها و نقش‌ها، مدیریت فرم‌های ثبت‌نام و الگو های تایید و ده‌ها قابلیت پایه تنظیمات شعب
 • مدیریت اعلان‌ها (نوتیفیکیشن)
 • محدودیت دسترسی کاربران درون و برون سازمانی بر اساس کاربران آنلاین است.
 • مدیریت کاربران حقیقی و حقوقی (پروفایل)
 • مدیریت سایت و پورتال مشتریان (سایت‌ساز موبایل تیم‌یار در حال توسعه – نسخه ۱ آذر ۱۳۹۹) و سایت‌ساز دسکتاپ تیم‌یار در حال توسعه – نسخه ۱ پایان ۱۳۹۹)
 • ویجت ارتباط با ووکامرس (در حال توسعه نسخه ۱ آذر ۱۳۹۹)
 • ارتباط با تیمچه دیرکتوری (اپلیکیشن فهرست کلیه مشاغل کشور)
 • اپلیکیشن اندرویید مشتریان بدون لوگوی تیمچه
 • اپلیکیشن اندرویید کارکنان فروشگاه
 • اپلیکیشن صندوق فروشگاه (Offline) ویندوز و اندرویید (در حال توسعه – نسخه ۱ آذر ۱۳۹۹)
 • سازگار با مرورگرهای سیستم عامل IOS

حداقل سفارش تیمچه استور دوره ۶ ماهه می‌باشد.

هر کاربر داخلی + ۱۰ کاربر پورتال یا سایت (آنلاین) اضافه ۲۰۰ هزار تومان
هر ۱GB فضای هاست ۲۵ هزارتومان
هر ۱۰۰GB ترافیک اضافه ۲۵ هزار تومان

پشتیبانی تلفنی، آنلاین (تیکت)، استخراج و تحلیل فرآیندهای کسب و کار (تهیه گزارش شناخت) و تحلیل استقرار هر دقیقه ۲۷۰۰ تومان
زمان پاسخگویی آنلاین (تیکت) طی ۸ ساعت کاری (هزینه هر تیکت حداقل ۳ دقیقه احتساب می‌گردد)

جدول تخفیف پرداخت نقدی دوره‌ای (استاندارد و ادونس)
۳ ماهه ۱۰% ۶ ماهه ۲۰% ۱۲ ماهه ۳۰%
مزایای تیم‌یار ابری و مقایسه