متدولوژی استقرار نرم افزار

متدولوژی استقرار نرم‌افزار چیست؟

به طور کلی استقرار سیستم‌های مورد نظر مشتری در تیمیار در صورتی که سفارشی‌سازی شده نباشند در دو فاز صورت می‌پذیرد.

 

با نرم‌افزار ERP تیمیار بیشتر آشنا شوید

 

فاز اول استقرار آزمایشی نرم‌افزار ERP تیمیار

۱. دریافت گزارش شناخت و زیر سیستم‌های مشتری

۲. تعیین اولویت پیاه‌سازی سیستم‌ها Road map اولیه

۳. درک فرآیند‌های شناخته شده کسب و کار مشتری و جمع‌آوری اطلاعات اولیه

۴. شبیه‌سازی و پیاده‌سازی آزمایشی فرآیند‌های درک شده با سیستم‌های موجود در ERP تیمیار

۵. شناسایی و تهیه گزارش Gap analyze، مشخص کردن عوامل بازدارنده، طرح با مشتری، ارائه راه حل جایگزین موقت و دائمی

۶. قطعی کردن اولویت پیاده‌سازی سیستم‌ها Road map نهایی

۷. آماده‌سازی داده‌های زیر‌ساختی Master data و شناسایی اولیه تتنظیمات

۸. امضاء صورت‌جلسه تحویل آزمایشی از مشتری جهت شروع مرحله پیاده‌سازی واقعی سیستم‌های منتخب

 

متدولوژی استقرار تیمیار  فاز آزمایشی

 

فاز دوم استقرار واقعی نرم‌افزار ERP تیمیار

۱. پیاده‌سازی داده‌های زیر‌ساختی Master data و انجام همزمان تنظیمات و پیکر‌بندی سیستم‌ها

۲. آغاز ورود اطلاعات واقعی سیستم منتخب

۳. تطبیق سیستم‌های منتخب پیاده‌سازی شده با صورت‌جلسه تحویل آزمایشی

۴. تست یکپارچگی سیستم پیاده‌سازی شده

۵. امضاء صورت‌جلسه دائمی سیستم‌های منتخب

 

فاز دوم استقرار ERP تیمیار

 

آموزش کاربردی مدیران سیستم‌های منتخب پیاده‌سازی شده در حین استقرار نرم‌افزار ERP تیمیار صورت می‌پذیرد.

 

roadmapتیمیار

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}