ویژگی‌ها و عملیات
راهکارها
خرید
آموزش
مشتریان
دانش

راهکار جامع و هوشمند مدیریت تولید


راهکار جامع و هوشمند مدیریت تولید


تولید دسته ای BATCH PRODUCTION


مونتاژ، فیکسچر

تولید دسته ای BATCH PRODUCTION


مونتاژ، فیکسچر

تولید انبوه MASS PRODUCTION


پیوست، کارگاهی

تولید انبوه MASS PRODUCTION


پیوست، کارگاهی

تولید تکی UNIT PRODUCTION


سفارشی، پروژه ای (مهندسی)

تولید تکی UNIT PRODUCTION


سفارشی، پروژه ای (مهندسی)

MRPII


مدیریت کارخانه

MRPII


مدیریت کارخانه

MRP


برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز تولید

MRP


برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز تولید

برآورد تولید


تعیین سربرنامه تولید MPS و برنامه‌ریزی منابع تولید MRPII 

برآورد تولید


تعیین سربرنامه تولید MPS و برنامه‌ریزی منابع تولید MRPII 

دستور تولید


ایجاد دستورات تولید موردی و گروهی

دستور تولید


ایجاد دستورات تولید موردی و گروهی

کیفیت (QC)


کنترل کیفیت

کیفیت (QC)


کنترل کیفیت

ثبت عملکرد


ثبت عملکرد عملیات تولید (گزارش تولید)

ثبت عملکرد


ثبت عملکرد عملیات تولید (گزارش تولید)

داشبورد مدیریت


گزارشات ضروری و تخصصی تولید

داشبورد مدیریت


گزارشات ضروری و تخصصی تولید

برنامه‌ریزی تولید


مدیریت منابع و عملیات تولید

برنامه‌ریزی تولید


مدیریت منابع و عملیات تولید

گزارشات BI


راهکار مدیریت گزارشات و هوش تجاری

گزارشات BI


راهکار مدیریت گزارشات و هوش تجاری

آموزش ثمر


صفر تا صد مدیریت تولید

آموزش ثمر


صفر تا صد مدیریت تولیدتعرفه مجوز


تیم‌یار ابری و اختصاصی

تعرفه مجوز


تیم‌یار ابری و اختصاصی

تعرفه استقرار


تیم‌یار ابری و اختصاصی

تعرفه استقرار


تیم‌یار ابری و اختصاصی{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}