ویژگی‌ها و عملیات
راهکارها
خرید
آموزش
مشتریان
دانش

راهکار جامع و هوشمند مدیریت تولید


راهکار جامع و هوشمند مدیریت تولیدتولید پروژه ای، تکی و مهندسی
Project, Unit Production


تولید پروژه ای، تکی و مهندسی
Project, Unit Production


تولید کارگاهی
Jobshop Production


تولید کارگاهی
Jobshop Production


تولید دسته ای
Batch Production
مونتاژ، فیکسچر، پروژه ای، مهندسی


تولید دسته ای
Batch Production
مونتاژ، فیکسچر، پروژه ای، مهندسی


تولید انبوه
MASS Production


تولید انبوه
MASS Production


تولید پیوسته
Continuous Production


تولید پیوسته
Continuous Production


تولید سفارشی
Customize Manufacturing


تولید سفارشی
Customize Manufacturing

MRPII


مدیریت کارخانه

MRPII


مدیریت کارخانه

MRP


برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز تولید

MRP


برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز تولید

برآورد تولید


تعیین سربرنامه تولید MPS و برنامه‌ریزی منابع تولید MRPII 

برآورد تولید


تعیین سربرنامه تولید MPS و برنامه‌ریزی منابع تولید MRPII 

دستور تولید


ایجاد دستورات تولید موردی و گروهی

دستور تولید


ایجاد دستورات تولید موردی و گروهی

کیفیت (QC)


کنترل کیفیت

کیفیت (QC)


کنترل کیفیت

ثبت عملکرد


ثبت عملکرد عملیات تولید (گزارش تولید)

ثبت عملکرد


ثبت عملکرد عملیات تولید (گزارش تولید)

برنامه‌ریزی تولید


مدیریت منابع و عملیات تولید

برنامه‌ریزی تولید


مدیریت منابع و عملیات تولید

گزارشات BI


راهکار مدیریت گزارشات و هوش تجاری

گزارشات BI


راهکار مدیریت گزارشات و هوش تجاری

آموزش ثمر


صفر تا صد مدیریت تولید

آموزش ثمر


صفر تا صد مدیریت تولید

درخواست دمو


درخواست دمو


تعرفه مجوز


تیم‌یار ابری و اختصاصی

تعرفه مجوز


تیم‌یار ابری و اختصاصی

تعرفه استقرار


تیم‌یار ابری و اختصاصی

تعرفه استقرار


تیم‌یار ابری و اختصاصی{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}