دوره‌های آموزشی تیم‌یار در بهمن ماه ۱۴۰۰

کاربری عمومی

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مجازی آنلاین / آفلاین

خزانه داری

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

مجازی آنلاین / آفلاین

انبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مجازی آنلاین / آفلاین

فروش

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

مجازی آنلاین / آفلاین

خرید

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

مجازی آنلاین / آفلاین

پرسنلی

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

مجازی آنلاین / آفلاین

مشتری

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

مجازی آنلاین / آفلاین

اتوماسیون

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

مجازی آنلاین / آفلاین

پورتال

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

مجازی آنلاین / آفلاین

تواید

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

مجازی آنلاین / آفلاین

خدمات پس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

مجازی آنلاین / آفلاین

نت

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

مجازی آنلاین / آفلاین

اموال

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مجازی آنلاین / آفلاین

پروژه

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

مجازی آنلاین / آفلاین
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}