دوره‌های آموزشی تیم‌یار در تیر ماه ۱۴۰۱

انبار

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

مشتری

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

پورتال

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

فروشگاه آنلاین

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

پورتال اداری

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

جذب

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

محتوا

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}