دوره‌های آموزشی تیم‌یار در خرداد ماه ۱۴۰۱

انبار

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

مشتری

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پورتال

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

فروشگاه آنلاین

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پورتال اداری

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

جذب

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

محتوا

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}