قیمت پایه استقرار فضای کار ERP تیم‌یار

هوشمند و یکپارچه

 
راهکار - سیستم‌ مدت - ساعت مبلغ - تومان
 مدیریت تولید (ثمر) ۱۵۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت مالی و حسابداری ۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت خرانه داری ۱۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت انبار و کنترل موجودی ۳۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت خرید و تدارکات ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت فروش ۲۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت اموال و دارایی ثابت ۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت خدمات پس از فروش ۳۵ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت نگهداری و تعمیرات ۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 ارتباط با مشتریان CRM ۱۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت شعب ۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت پرسنلی ۹۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت پروژه ۲۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت بودجه و اعتبارات ۱۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت صرافی ۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت تسهیلات ۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت حسابداری ارزی ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت پایش ۱۳۲ ۵۲,۸۰۰,۰,۰۰
 فروش بلیط دیجیتال ۱۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت پورتال پرسنلی ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت پورتال اتوماسیون اداری ۱۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
 فروشگاه آنلاین SHOP  ۲۵ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
 مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت پورتال CRM ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت اسناد و مدارک ۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت فرم‌ها و فرآیند‌ها ۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت اقدامات ۳۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت جلسات و برنامه‌ها ۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت کیفیت ۲۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی ۵ ۴,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت اخبار و اطلاع‌ رسانی ۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت پیامک و پست الکترونیک ۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت پیگیری‌ها ۴۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
 
 
 
 

  هر ساعت ۴۰۰،۰۰۰ تومان (+ ۹%) قیمت استقرار، پشتیبانی تلفنی، آنلاین (تیکت)، تهیه و تحلیل گزارش شناخت است.

  زمان‌های استقرار تیم‌یار بر اساس پایه هر سیستم و راهکار محاسبه شده و بر اساس پیچیدگی فرایندها قابل افزایش است.

  استقرار تیم‌یار منوط و وابسته به خرید تیم‌یار اختصاصی یا اجاره تیم‌یار ابری‌ است.

(اعتبار قیمت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱)

 
 
 
 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}