MRPII  
مدیریت کارخانه
MRP II مخفف Manufacturing Resource Planning به معنای برنامه ریزی منابع تولید می باشد و به صورت روشی برای برنامه ریزی موثر تمامی منابع در یک سازمان تولیدی تعریف می شود.
MRP II در واقع یک سیستم یکپارچه اطلاعات کسب و کار است و مدل بهبود یافته MRP(برنامه ریزی احتیاجات مواد)می باشد و رسالت اصلی آن برطرف کردن کاستی ها و نقاط ضعف MRP می باشد.
MRP II شامل عناصر MRP که نیز می باشد:
بر اساس برگه مواد(Bill of Material)می باشد.
از برنامه زمان بندی تولیدMPS)Master Production Schedule)برای شروع استفاده می کند.
البته MRP II نسبت به MRP شامل ۴ بهبود اصلی زیر نیز می باشد:
۱-بازخورد
MRP II بازخوردهایی را از محل تولید در مورد چگونگی پیشرفت کار و تمامی سطوح برنامه ریزی ارائه می نماید تا عملیات تولید بعدی به روز شود.
به همین دلیل است که گاهی به MRP II،MRP حلقه بسته نیز می گویند.
۲-برنامه ریزی منابع
در قلب این سیستم،توانایی برنامه ریزی وجود دارد که روی منابع متمرکز می شود که در واقع همان زمین کارخانه و تجهیزات مورد نیاز برای تبدیل مواد خام به محصولات نهایی هستند.
با این هدف، MRPاکنون به معنای برنامه ریزی منابع تولید می باشد.
مزایای این توسعه این است که جزییات برنامه ریزی می تواند در محل تولید اعمال گردد و توسط عملیات تولید گزارش داده شود،که کنترل بیشتری را روی کل فرآیند تولید به ارمغان می آورد.
۳-قوانین دسته بندی
قوانین دسته بندی نیز می تواند در صورت برنامه ریزی منابع،اعمال گردد.
بیشتر بسته های نرم افزاری،انواع گوناگونی از قوانین دسته بندی را ارائه می دهند که سه تا از مهم ترین آن ها دسته به دستهLot for Lot)،EBQ) و پوشش جزئی دوره(Part Period Cover)می باشند.
۴-برنامه ریزی های نرم افزاری
تعدادی نرم افزار برای برنامه ریزی های MRP II توسعه یافته اند که مهمترین آنها،برنامه ریزی برش ظرفیت ناهموارRCCP)Rough Cut Capacity Planning)می باشد که در آن تلاش برای مطابقت دادن اندازه سفارش با ظرفیت های در دسترس،از طریق محاسبه(با در نظر گرفتن تعدادی از فرضیات آسان کننده) میزان هر منبع،انجام می شود تا به یک تعادل برسیم.
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}