تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.12.4671.2728 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد اولویت برای استفاده از موجودی انبار در زمان مصرف در برنامه ریزی مواد .

 

ایجاد اولویت برای استفاده از موجودی انبار در زمان مصرف در برنامه ریزی مواد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08     

نسخه 4.11.4656.2978  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تاثیر پذیر کردن میزان ضایعات طبیعی مواد .

 

تاثیر پذیر کردن میزان ضایعات طبیعی مواد

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11     

نسخه 4.9.4617.2646 تیم یار

رفع باگ 

✔️ حذف دائم bom استفاده شده در تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28     

نسخه 2636. 4.8.4613 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ نمایش کالای جایگزین در پنجره انتخاب چند تایی سریال اجزای محصول در ثبت عملکرد .

 

نمایش کالای جایگزین در پنجره انتخاب چند تایی سریال اجزای محصول در ثبت عملکرد

✔️لینک شدن خودکار دستورات گروهی .

 

لینک شدن خودکار دستورات گروهی

رفع باگ 

✔️  نمایش کالا های مصرفی سریال پذیر و دارای سریال در بخش سریال اجزا در صورت ثبت اصلاحی bom .

✔️  باگ در نگهداری نسخه BOM در ثبت عملکرد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17     

نسخه 4.7.4551.2590 تیم یار

قابلیت جدید

✔️  اضافه کردن آیکون تنظیمات در ثبت عملکرد   .

اضافه کردن آیکون تنظیمات در ثبت عملکرد 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19     

نسخه 4.6.4498.2551 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ارسال اعلان برنامه ریزی تولید و برآورد .

 

ارسال اعلان برنامه ریزی تولید و برآورد

 

 

 . اختصاص مواد و سریال های مورد استفاده مواد مصرفی در محصول تولید شده ✔️

 

اختصاص مواد و سریال های مورد استفاده مواد مصرفی در محصول تولید شده

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25     

نسخه  4.3.4381.2450تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر عنوان فیلد "ابزار مصرفی" در ترجمه سفارشی تولید .

رفع باگ 

✔️ رفع باگ تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه  4.3.4381.2438تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش به جدول برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

رفع باگ 

✔️عدم عملکرد صحیح فیلدمحصول در دستور تولید گروهی .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27     

نسخه  4.3.4381.2412تیم یار

رفع باگ 

✔️غیر فعال شدن جدول برنامه ریزی و درخواست خرید .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12     

نسخه  4.3.4381.2397تیم یار

قابلیت جدید

✔️مشاهده نیمه ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه ساخته ها در موجودی انبارهای بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

 

مشاهده نیمه ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه ساخته ها در موجودی انبارهای بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز

رفع باگ 

✔️ فراخوانی کالای جایگزین در ثبت اصلاحی bom در ثبت عملکرد .

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه  4.3.4360.2363تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب موجودی تمامی انبارها در بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

رفع باگ 

✔️ عدم نمایش صحیح وضعیت ثبت عملکردها در ویو دستور تولید .

 

امکان انتخاب موجودی تمامی انبارها در بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.31     

 نسخه  4.3.4240.2225 تیم یار

تغییر

✔️ انجام تغییرات ماژول تولید برای exe شدن.

✔️ ایجاد تغییرات مربوط به عدم وابستگی API های مورد استفاده در تولید .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه  4.3.4240.2182 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت تعمیرات (دوباره کاری).

امکان ثبت تعمیرات (دوباره کاری)


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.2145 تیم یار

تغییر

✔️ ویرایش تعداد در دستور تولید گروهی در تکمیل امکان ویرایش .

رفع باگ

✔️ اصلاح محاسبه نادرست قیمت تمام شده در ماژول تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.24     

نسخه4.3.4218.2103 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد امکان ثبت عملکرد مستقل از دستور تولید .

✔️ امکان ثبت دستور گروهی برای مراکز کاری OPC های یک خط تولید .

✔️ امکان ویرایش عنوان دستور تولید گروهی هنگام ثبت دستور تولید گروهی .

ایجاد امکان ثبت عملکرد مستقل از دستور تولید

امکان ثبت دستور گروهی برای مراکز کاری OPC های یک خط تولید و

امکان ویرایش عنوان دستور تولید گروهی هنگام ثبت دستور تولید گروهی

رفع باگ

✔️ نمایش خطای شماره سریال تکراری


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.2074 تیم یار

تغییر

✔️ بهینه سازی جداول دیتابیس ماژول


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه 4.3.4200.2053 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان تایید و امضاء گروهی دستور تولید .

امکان تایید و امضاء گروهی دستور تولید 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه 4.3.4120.2020 تیم یار

تغییر 

✔️ تغییرات فرمت سریال کالای انبار در تولید پیرو تغییرات محصول

رفع باگ 

✔️ عدم امکان جستجوی محصول های جدید اضافه شده به نمودار فرایند عملیات خط تولید در هنگام ایجاد دستور تولید

✔️ رفع باگ عدم حذف برآورد و برنامه ریزی تولید در صورت حذف دستور تولید گروهی

✔️ رفع باگ عدم امکان حذف سند مبنا در دستور تولید گروهی


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.1988 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اتوماتیک نمودن مبلغ (فی) سندهای رسید در ماژول تولید .

اتوماتیک نمودن مبلغ (فی) سندهای رسید در ماژول تولید


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.1973 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب چند انبار پای کار در تعریف خط تولید  .

✔️ ایجاد امکان صدور درخواست کالا از دستور تولید موجود در تب انجام .

 

ایجاد امکان صدور درخواست کالا از دستور تولید موجود در تب انجام

امکان انتخاب چند انبار پای کار در تعریف خط تولید

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4052.1927 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ بررسی سوابق و ایجاد اعلان برای دستور تولید هایی که ثبت عملکرد آنها ثبت شده است .

 

بررسی سوابق و ایجاد اعلان برای دستور تولید هایی که ثبت عملکرد آنها ثبت شده است


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3990.1889 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ انتخاب حساب هزینه در مرکز کاری و ست شدن آن در ثبت عملکرد .

 

انتخاب حساب هزینه در مرکز کاری و ست شدن آن در ثبت عملکرد


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه 4.2.3938.1868 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد فیلتر در نمودار فرایند عملیات.

✔️ ایجاد فیلتر در ایندکس مرکز کاری.

 

ایجاد فیلتر در نمودار فرایند عملیات.

ایجاد فیلتر در ایندکس مرکز کاری.


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه 4.2.3938.1862 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت زمان فعالیت ها بر حسب ثانیه .

✔️ اضافه نمودن نام انبار، در بخش درخواست کالا از انبار در دستور تولید .

✔️ اضافه شدن نام اپراتور و زمان شروع و پایان در قسمت ثبت عملکرد .

امکان ثبت زمان فعالیت ها بر حسب ثانیه

اضافه نمودن نام انبار، در بخش درخواست کالا از انبار در دستور تولید

اضافه شدن نام اپراتور و زمان شروع و پایان در قسمت ثبت عملکرد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 1734. 3.12.2731 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس فاکتور ،سفارش و برآورد تولید .

✔️ امکان تجمیع تعداد محصولات مشابه از سند مبناهای مختلف در دستور تولید

✔️ امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس OPC های مختلف محصول

 

امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس فاکتور ،سفارش و برآورد تولید

 

رفع باگ

✔️ حذف دائم درخواست کالای انبار در صورت ابطال و حذف دستور تولید .

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}