تازه های ماژول پروژه تیمیارERP

در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول پروژه اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول پروژه شوید. 

 


تاریخ بروزرسانی: 1402.12.21

نسخه 4.42.5167.3924تیمیار

✔️ رفع مشکلات درون ریزی و برون ریزی پروژه

تاریخ بروزرسانی: 1402.11.29

نسخه 4.41.5152.3907تیمیار

قابلیت جدید

✔️فرم ساز  پروژه

فرم ساز  پروژه

رفع باگ

✔️رفع باگ امنیتی 10 مسیر از ماژول پروژه .

تاریخ بروزرسانی: 1402.11.01

نسخه 4.40.5131.3872تیمیار

قابلیت جدید

✔️ منتخب کردن پروژه .

✔️تایید حذف موضوعات اقدام استفاده شده در پروژه .

منتخب کردن پروژه

تایید حذف موضوعات اقدام استفاده شده در پروژه

رفع باگ

رفع باگ در نمودار Gantt در صورتی که از الگو در ایجاد پروژه استفاده شود .

بهینه سازی

انتقال پروژه به b5 .

تاریخ بروزرسانی: 1402.09.19     

نسخه 4.38.5092.3825تیمیار

قابلیت جدید

✔️ تکمیل شدن لاگ های ویرایش پروژه .

تکمیل شدن لاگ‌های ویرایش پروژه

تغییر

✔️نوع نمایش درصد پیشرفت در پروژه .

 


 

تاریخ بروزرسانی: 1402.08.28     

نسخه 4.37.5075.3789تیمیار

قابلیت جدید

✔️ API جهت ایجاد پروژه جدید .

رفع باگ

✔️امکان برداشتن اولویت از ستون‌های انتخاب شده در ویوی پروژه .

 


تاریخ بروزرسانی: 1402.08.14     

نسخه 4.36.5059.3770تیمیار

قابلیت جدید

✔️ پیاده سازی داشبورد و بات برای ماژول پروژه.

رفع باگ

✔️مشکل اندازه ستون های ویوی پروژه.

 


تاریخ بروزرسانی: 1402.07.30     

نسخه 4.35.5043.3746تیمیار

قابلیت جدید

✔️قابلیت sort بر اساس درصد پیشرفت و تاریخ ویرایش پروژه .

✔️تاریخ شروع برنامه ریزی در هنگام ایجاد در الگو پروژه .

✔️آپدیت شدن کاستم فیلد با استفاده از API مرحله پروژه .

قابلیت sort بر اساس درصد پیشرفت و تاریخ ویرایش پروژه

تاریخ شروع برنامه ریزی در هنگام ایجاد در الگو پروژه

 

رفع باگ

✔️رفع مشکل ویرایش فرم سفارشی پروژه.

 


تاریخ بروزرسانی: 1402.06.19     

نسخه 4.33.4979.3672تیمیار

رفع باگ

✔️رفع باگ در اختصاص دادن پرنت به کتگوری در پروژه.

✔️رفع باگ مسیر ایمپورت پروژه.

✔️رفع باگ مسیر افزودن استیج جدید.

✔️رفع باگ مسیر ویرایش پروژه.

✔️رفع مشکل مسیر پرینت پروژه.


تاریخ بروزرسانی: 1402.05.29    

 نسخه 4.32.4958.3644 تیمیار

قابلیت جدید

✔️امکان نمایش ستون شناسه در پروژه .

✔️امکان نمایش پیشرفت مراحل و پیشرفت کل پروژه در پورتال .

امکان نمایش ستون شناسه در پروژه

 

امکان نمایش پیشرفت مراحل و پیشرفت کل پروژه در پورتال

رفع باگ

✔️قابلیت تعریف فیلد محاسباتی در پروژه (Computed Field) | پیاده سازی API برای ویرایش فیلدهای استیج پروژه .

✔️مشکل مسیر اکسپورت ماژول پروژه  .

تغییر

توسعه در نمودار s_curve پروژه  .


تاریخ بروزرسانی: 1402.05.08     

نسخه 4.31.4943.3629 تیمیار

قابلیت جدید

✔️پیاده سازی API برای ویرایش فیلدهای استیج پروژه.


تاریخ بروزرسانی: 1402.04.18     

نسخه 4.30.4931.3613 تیمیار

رفع باگ

✔️باگ در تاریخ های پروژه.

✔️نمایش لیست پروژه در فیلد از نوع انتخاب تکی و چندتایی در ابزار فرم‌ساز.

 


تاریخ بروزرسانی: 1402.03.28     

نسخه 4.29.4914.3588 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ آپدیت شدن پیشرفت مراحل پروژه بر اساس مراحل اقدام .

✔️عدم امکان افزودن child به stageهایی که لینک هستند.

 آپدیت شدن پیشرفت مراحل پروژه بر اساس مراحل اقدام

عدم امکان افزودن child به stageهایی که لینک هستند

 

رفع باگ

✔️باگ مربوط به نمودار گانت.

 


تاریخ بروزرسانی: 1402.03.07     

نسخه 4.28.4899.3568 تیمیار

قابلیت جدید

✔️تنظیمات نمایش هزینه پروژه و میزان مشارکت در مشاهده اقدام پورتال.

تنظیمات نمایش هزینه پروژه و میزان مشارکت در مشاهده اقدام پورتال

رفع باگ

✔️امکان برون ریزی از طریق پورتال.

✔️امکان ویرایش پروژه ها.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1402.02.17     

نسخه 4.27.4885.3543 تیمیار

قابلیت جدید

✔️توسعه درون‌ریزی و برون‌ریزی فیلدهای سفارشی .

توسعه درون‌ریزی و برون‌ریزی فیلدهای سفارشی

رفع باگ

✔️رفع باگ وابستگی s-s بین مراحل پروژه .

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21      

نسخه 4.25.4858.3503 تیمیار

قابلیت جدید

✔️امکان برون‌ریزی پروژه از طریق پورتال .

✔️قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به برنامه‌ریزی تولید .

امکان برون‌ریزی پروژه از پورتال

 

قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به برنامه‌ریزی تولید

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.23      

نسخه 4.24.4832.3469 تیمیار

قابلیت جدید

✔️قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به عملیات bom انبار .

✔️قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به عملیات خرید .

✔️چهار مرحله‌ای شدن پروژه‌ (تعیین Status پروژه‌ها همانند اقدام‌ها) .

لینک کردن مراحل پروژه به عملیات bom انبار

 لینک کردن مراحل پروژه به عملیات خرید

 

چهار مرحله‌ای شدن پروژه‌


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.02      

نسخه 4.23.4830.3440 تیمیار

قابلیت جدید

✔️

تغییر

✔️حذف نوع برنامه ریزی پروژه (دستی و خودکار) .

محاسبه ی زمان تخمینی(Planning Progress) و واقعی(Actual Progress) پروژه و نمایش در نمودار S-Curve

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20     

نسخه 4.21.4802.3370 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ایجاد فیلد سفارشی در مراحل پروژه .

رفع باگ

✔️عدم نمایش فایل پیوستی در ماژول پروژه .

 

ایجاد فیلد سفارشی در مراحل پروژه

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29      

نسخه 4.20.4791.3366 تیمیار

تغییر

✔️انتقال وابستگی مراحل و زمانبندی از الگو به پروژه جدید .

رفع باگ

✔️غیر فعال شدن تیک همگام سازی در استفاده از الگوهای پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.08      

نسخه 4.19.4781.3301 تیمیار

قابلیت جدید

✔️نمایش ID پروژه زمان لینک کردن به پروژه ی دیگر .

✔️اضافه شدن فیلد های " توضیحات و وزن " در برون ریزی ماژول پروژه .

رفع باگ

✔️عدم نمایش رده در ماژول پروژه .

✔️حذف شدن پروژه .

✔️بررسی تابع آپدیت پروژه دیتابیس موسسه فرهنگی و هنری ایمان جهادی .

✔️رفع باگ امکان ایجاد دیتای غلط در پروژه .

✔️اشکال در نمایش اقدامات بسته شده در ماژول پروژه .

✔️رفع باگ مرحله لینک شده به اقدام .

✔️رفع باگ هزینه پروژه .

 

نمایش ID پروژه زمان لینک کردن به پروژه ی دیگر

اضافه شدن فیلد های " توضیحات و وزن " در برون ریزی ماژول پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17      

نسخه 4.18.4775.3248 تیمیار

قابلیت جدید

✔️توسعه قابلیت اعمال دسترسی در مراحل پروژه .

رفع باگ

✔️حذف شدن پروژه .

 

توسعه قابلیت اعمال دسترسی در مراحل پروژه

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23     

نسخه 4.15.4733.3139 تیمیار

رفع باگ

✔️ وجود باگ در درخواست های جدید پورتال و ماژول پروژه .

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02      

نسخه 4.14.4719.3115 تیمیار

تغییر

✔️تغییر لایبرری gantt پروژه .

رفع باگ

✔️بسته شدن مراحل پروژه .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08      

نسخه 4.11.4656.3033 تیمیار

تغییر

✔️تغییر لایبرری gantt پروژه .

 

تغییر لایبرری gantt پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.25      

نسخه 4.10.4637.3010 تیمیار

قابلیت جدید

✔️طراحی و پیاده سازی پنجره مرحله جدید .

 

طراحی و پیاده سازی پنجره مرحله جدید 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11      

نسخه 4.9.4617.2967 تیمیار

قابلیت جدید

✔️توسعه قابلیت وزن دهی و اعمال روی درصد پیشرفت در مراحل پروژه .

رفع باگ

✔️اضافه کردن رده جدید توسط همه کاربران .

 

توسعه قابلیت وزن دهی و اعمال روی درصد پیشرفت در مراحل پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28      

نسخه 4.8.4613.2932 تیمیار

قابلیت جدید

✔️قابلیت sync شدن یا نشدن مراحل درهنگام لینک با اقدام .

 

قابلیت sync شدن یا نشدن مراحل درهنگام لینک با اقدام

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03      

نسخه 4.7.4551.2837 تیمیار

رفع باگ

✔️رفع باگ حذف مطلعین در الگوی پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19      

نسخه 4.6.4498.2825 تیمیار

رفع باگ

✔️عدم ثبت درصد پیشرفت پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05      

نسخه 4.6.4498.2813 تیمیار

رفع باگ

✔️قطع و وصل شدن تیمیار | رفرش ویو پروژه ماژول پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.21      

نسخه 4.5.4485.2800 تیمیار

رفع باگ

✔️رفع باگ عدم نمایش کیفیت های لینک شده به پروژه .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07     

نسخه 4.5.4485.2792 تیمیار

قابلیت جدید

✔️  افزودن تقویم میلادی به gantt پروژه .

✔️ افزودن تقویم هجری به gantt پروژه .

 

افزودن تقویم میلادی و قمری به gannt پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه 4.3.4381.2758  تیمیار

رفع باگ

✔️رفع باگ جابه جایی بین رده ها بعداز ویرایش پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11      

نسخه 4.3.4381.2746  تیمیار

رفع باگ

✔️بررسی موراد تاریخ های project stage .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27      

نسخه 4.3.4381.2728 تیمیار

تغییر

✔️مرحله سوم تغییرات ماژول پروژه در رابطه با اقدام | عدم تطابق تاریخ با روز هفته  .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12      

نسخه 4.3.4381.2716 تیمیار

رفع باگ

✔️ باگ حذف مشتری در جریان کاری های تعریف شده در پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.2688 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل اضافه شدن خودکار مشتری های نامرتبط در ماژول اقدام و پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه  4.3.4360.1978 تیمیار

تغییر

✔️ رفع کندی لودشدن پروژه های موجود در رده و مراحل موجود در پروژه ها .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.2576 تیمیار

 قابلیت جدید

✔️ امکان ضبط صدا در فایل‌های ضمیمه پروژه در مرورگر کروم .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3990.2479 تیمیار

 قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن تنظیمات دسترسی اضافه کردن تسک در پورتال .

اضافه شدن تنظیمات دسترسی اضافه کردن تسک در پورتال

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}