تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4310.1846 تیم یار

رفع باگ   

✔️ رفع باگ در نمایش نام گروه در قسمت دسترسی های گروهی شعبه


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.1843 تیم یار

تغییر    

✔️ امکان انتخاب مراکز هزینه حسابداری برای واحد های مشابه با شعبه اصلی  در زیر شعبه . 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31

نسخه4.3.4218.1746 تیم یار

رفع باگ   

✔️ اصلاح چکینگ مربوط به تغییر شمارنده در صورت وجود شماره برگه رزرو شده .

✔️ رفع باگ جا به جای واحد در شعبه . 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.26     

نسخه 4.3.4218.1728 تیم یار

رفع باگ   

✔️ رفع باگ در ثبت متن طولانی در قسمت شرایط احراز . 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.1698 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️ اضافه شدن امکان زیر شعبه . 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3972.1558 تیم یار

تغییر 

✔️ نمایش تنظیمات شعبه با داشتنن دسترسی مدیر

رفع باگ 

✔️ رفع باگ حذف شغل از واحد سازمانی .

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}