در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول خرید اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول خرید شوید. 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : 1401.11.23

نسخه  4.24.4832.5370تیم‌یار

تغییر

✔️ تغییر دسیمال نرخ برابری به دسیمال حسابداری در ماژول خرید .


تاریخ بروزرسانی : 1401.11.02

نسخه 4.23.4830.5348 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ ایجاد درخواست خرید اتوماتیک در صورت تعیین نقطه سفارش .

تغییر

✔️ بازنگری و بهینه سازی کد مربوط به دسترسی عملیات ها .


تاریخ بروزرسانی : 1401.10.11

نسخه 4.22.4812.5325 تیم‌یار  

تغییر

✔️امکان برگشت از حسابداری عملیات برگشت از خرید.


تاریخ بروزرسانی : 1401.05.23

نسخه 4.15.4733.5189  تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان ذخیره‌سازی سریال و سری‌ساخت به صورت موقت برای پیش‌گیریِ از دست رفتن داده‌ها در سناریوهایی همچون:

  • خاموش شدن سیستم بر اثر قطعی برق، کرش یا . ..
  • بسته شدن تصادفی مرورگر اینترنتی
  • بسته شدن تب
  • و... .

امکان ذخیره سریال های کالا در حالت پیش نویس بدون زدن تأیید فاکتور

تغییر

✔️ تغییر توابع profile در ماژول خرید.


تاریخ بروزرسانی : 1401.03.29

نسخه 4.11.4656.5148تیم‌یار  

رفع باگ

✔️جمع کل صفر در فاکتور خرید در بعضی موارد .

تاریخ بروزرسانی : 1400.10.21

نسخه 4.5.4485.5004 تیم‌یار  

قابلیت جدید

✔️امکان توقف درخواست خرید.


 تاریخ بروزرسانی : 1400.10.07

نسخه 4.5.4485.4990 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ عدم ثبت تسویه در فاکتور خرید .


تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23

نسخه 4.4.4469.4946 تیم‌یار

رفع باگ

✔️باگ عدم دسترسی در سفارشات خرید .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25     

نسخه 4.3.4360. تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ عدم نمایش گروه ها و کاربرانی که به ماژول خرید دسترسی ندارند در قسمت افزودن کاربر و افزودن گروه .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.4870 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ عطف رسید تعدادی انبار در فاکتور خرید .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه 4.3.4360.4865 تیم‌یار

تغییر

✔️ انجام تغییرات زمان و توابع مربوط به شخص،شناور، مرکزو پروژه وابسته به حسابداری در ماژول خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه  4.3.4360.17325تیم‌یار

تغییر

✔️ نمایش جزئیات موجودی کالا در عملیات خرید .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه  4.3.4310.4811 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ارسال مبلغ ارزش افزوده سمت رسید انبار برای مجموعه های معاف از مالیات.

امکان ارسال مبلغ ارزش افزوده سمت رسید انبار برای مجموعه های معاف از مالیات

رفع باگ

✔️  نمایش صحیح جمع کل در پرینت فاکتور خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه 4.3.4240.4742 تیم‌یار 

تغییر

✔️ تغییر یافتن ماژول خرید از ساختار DLL به EXE (فایل اجرایی مستقل).

رفع باگ

✔️ نمایش مشخصات فاکتور خرید در اقدام پس از تغییر وضعیت عملیات در ماژول خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه 4.3.4240.4708 تیم‌یار 

رفع باگ

✔️ امکان انتقال فاکتور خرید عطف سطری به رسید از تب اجرا به بررسی.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4200.4682 تیم‌یار 

تغییر

✔️  امکان ویرایش وضعیت ثبت سند "کنترل خرید " در تنظیمات فاکتور تا قبل از ثبت سند حسابداری عملیات.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.4665 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان افزودن و ویرایش فرم در تب اجرا و کامل در سفارش و درخواست خرید.

رفع باگ

✔️ اصلاح کندی هنگام ثبت قیمت فروش در فاکتور خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.24     

نسخه 4.3.4218.4654 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان افزودن و ویرایش فرم در تب کامل در فاکتور و برگشت از خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.4644 تیم‌یار

تغییر

  ✔️ امکان ویرایش فی در فاکتور دارای سند مبنا تا قبل از ثبت حسابداری.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه 4.3.4200.4623 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ویرایش درخواست های خرید وابسته به ماژول تولید.

امکان ویرایش درخواست های خرید وابسته به ماژول تولید

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.4582 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ویرایش تخفیف و ارزش افزوده در فاکتور خرید عطف به سند مبنا.

امکان ویرایش تخفیف و ارزش افزوده در فاکتور خرید عطف به سند مبنا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.4560 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان توقف دستی سفارش خرید.

                      امکان توقف دستی سفارش خرید

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه 4.2.4085.4536 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان اصلاح انبار در عملیات عطف به سند مبنا.

                      امکان اصلاح انباردر عملیات عطف به سند مبنا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4052.4515 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ویرایش مقدار کالا در سطر عملیات خرید دارای سند مبنا.

                      امکان ویرایش مقدار کالا در سطر عملیات خرید داری سند مبنا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.20     

نسخه 4.2.3972.4470 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب حساب دارای اجبار برای اضافات و کسوات .

✔️ امکان ویرایش فرم های اضافه شده به عملیات های خرید درهنگام عطف عملیات ها.

امکان انتخاب حساب دارای اجبار برای اضافات و کسورات

امکان ویرایش فرم های اضافه شده به عملیات های خرید درهنگام عطف عملیات ها

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه 4.2 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ قابلیت ثبت قیمت فروش در فاکتور خرید.

✔️ قابلیت غیر اجباری بودن اتصال انبار به کالا.

✔️ امکان ابطال و بازگردانی درخواست های وابسته به عملیات انبار.

قابلیت ثبت قیمت فروش در فاکتور خرید

قابلیت غیر اجباری بودن اتصال انبار به کالا

امکان ابطال و بازگردانی درخواست های وابسته به عملیات انبار

 

تغییر

✔️ امکان ویرایش نرخ برابری در عملیات ارزی.

امکان ویرایش نرخ برابری در عملیات ارزی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.4234 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ نمایش هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال ها با مقدار کالا.

 نمایش هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال ها با مقدار کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه 3.12.2731.4210 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان برگشت عملیات از تب کامل به اجرا.

امکان برگشت عملیات از تب کامل به اجرا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.4191 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر وضعیت برگشت از خرید از تب کامل به اجرا.

تغییر وضعیت برگشت از خرید از تب کامل به اجرا

                                                                                               

تغییر

✔️ محاسبه مبلغ تخفیف درحواله برگشت از خرید.

محاسبه مبلغ تخفیف در حواله برگشت از خرید

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}