در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول تولید اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول تولید شوید. 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21     

نسخه4.25.4858.3242تیم یار

قابلیت جدید

✔️ قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به برنامه ریزی تولید .

قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به برنامه ریزی تولید

✔️بررسی و اصلاح syntax کوئری ها .

✔️امکان ذخیره راندمان تولید و تایید آن .

امکان ذخیره راندمان تولید و تایید آن

رفع باگ

نمایش تکراری مراکز کاری متفاوت در دستور تولیدها .

مشکل ویرایش تعداد ثبت عملکرد تولید .

 عدم دیدن ثبت عملکرد با وجود مطلع بودن .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.23     

نسخه 4.24.4832.3195تیم یار

قابلیت جدید

✔️ محاسبه راندمان ثبت عملکرد تولید .

 محاسبه راندمان ثبت عملکرد تولید

 

✔️ ایجاد "دسترسی دیدن همه" در دسترسی های ماژول تولید .

 ایجاد "دسترسی دیدن همه" در دسترسی های ماژول تولید

 

رفع باگ

✔️ تغییرات واحد کالاهای سریال پذیر در تولید .     

✔️خطا در اختصاص مواد به محصول تولیدی.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.02     

نسخه 4.23.4830.3159 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ محاسبه

✔️

 

محاسبه مانده تولید به تفکیک دستورات

 

امکان ویرایش نفر ساعت در OPC

 

رفع باگ

✔️ حذف دیتای بلااستفاده در تولید .

✔️ باگ حذف دستور تولید .

✔️

                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    تاریخ بروزرسانی: 1401.10.11     

نسخه 4.22.4812.3116 تیم یار

قابلیت جدید

✔️

✔️ تغییرات ثبت عملکرد در ماژول تولید .

  

تغییر

✔️

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20     

نسخه 4.21.4802.3062 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ 

✔️ امکان ثبت انتقال به انبار از انبار پای کار در سطر جدول ثبت عملکرد .

 

 

 

امکان ثبت انتقال به انبار از انبار پای کار در سطر جدول ثبت عملکرد

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29     

نسخه 4.20.4791.3018 تیم یار

قابلیت جدید

✔️   امکان ویرایش ستون کالای جایگزین در ثبت عملکرد و درخواست کالا .

امکان ویرایش ستون کالای جایگزین در ثبت عملکرد و درخواست کالا

 

 ✔️    ایجاد ویو و فرآیند درخواست تولید در ماژول تولید .

ایجاد ویو و فرآیند درخواست تولید در ماژول تولید

 

 

✔️   نمایش شناسه عملیات در ویرایش BOM .

نمایش شناسه عملیات در ویرایش BOM

رفع باگ 

✔️ نمایش رنگ ضریب در ثبت عملکرد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.08     

نسخه 4.19.4781.2982 تیم یار

قابلیت جدید

✔️   امکان ویرایش خط تولید و اضافه کردن محصول جدید به خط  .

امکان ویرایش خط تولید و اضافه کردن محصول جدید به خط

✔️   امکان ذخیره گروهی وضعیت دستور تولید در دستور تولید سفارشی  .

 

امکان ذخیره گروهی وضعیت دستور تولید در دستور تولید سفارشی

 

 

✔️   ایجاد قابلیت کپی یا درون ریزی در OPC .

ایجاد قابلیت کپی یا درون ریزی در OPC

 

✔️   فیلتر بر اساس کالاهای بدون موجودی در برنامه ریزی مواد مورد نیاز   .

 

فیلتر بر اساس کالاهای بدون موجودی در برنامه ریزی مواد مورد نیاز

تغییر

✔️ پر شدن زمان مورد نیاز در درخواست کالا در تب بررسی دستور تولید  .

رفع باگ 

✔️  نمایش ویژگی توصیفی های کالا در ویوی خط تولید برای برخی محصولات .

✔️  عدم امکان جستجو در هنگام ایجاد نمودار فرآیند عملیات در خط تولید بسته بندی  .

✔️   کندی در ثبت عملکرد .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17     

نسخه 4.18.4775.2922 تیم یار

قابلیت جدید

✔️  امکان تغییر ضریب مصرف مواد در برنامه ریزی مواد تولید سفارشی .

امکان تغییر ضریب مصرف مواد در برنامه ریزی مواد تولید سفارشی

 

✔️ امکان اضافه شدن سطر دربرنامه ریزی مواد بر اساس سفارش مشتری در تولید سفارشی .

 

امکان اضافه شدن سطر دربرنامه ریزی مواد بر اساس سفارش مشتری در تولید سفارشی

رفع باگ 

✔️   تغییرات رقم اعشار BOM در برنامه ریزی تولید و نیمه ساخته .

✔️  باگ ثبت حواله و رسید در ثبت عملکرد با سری ساخت .

✔️ ایجاد درخواست تولید .

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.27     

نسخه 4.17.4750.2852 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد درخواست تولید .

ایجاد درخواست تولید سفارشی

 

✔️ برنامه ریزی مواد برای درخواست تولید .

✔️ مرحله «تایید» در فرآیند «تولید سفارشی» .

✔️ مرحله «دستور» در فرآیند «تولید سفارشی» .

✔️ مرحله «گزارش» در فرآیند «تولید سفارشی» .

برنامه ریزی،تایید،دستور ،گزارش در تولید سفارشی

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.13     

نسخه 4.16.4741.2815 تیم یار

قابلیت جدید

تغییرات رقم اعشار BOM در ماژول «تولید» .

تغییرات رقم اعشار BOM در ماژول «تولید»

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.14.4719.2674 تیم یار

تغییر

✔️ لود فرم اقدام در دستور تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.12.4671.2728 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد اولویت برای استفاده از موجودی انبار در زمان مصرف در برنامه ریزی مواد .

 

ایجاد اولویت برای استفاده از موجودی انبار در زمان مصرف در برنامه ریزی مواد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08     

نسخه 4.11.4656.2978  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تاثیر پذیر کردن میزان ضایعات طبیعی مواد .

 

تاثیر پذیر کردن میزان ضایعات طبیعی مواد

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11     

نسخه 4.9.4617.2646 تیم یار

رفع باگ 

✔️ حذف دائم bom استفاده شده در تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28     

نسخه 2636. 4.8.4613 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ نمایش کالای جایگزین در پنجره انتخاب چند تایی سریال اجزای محصول در ثبت عملکرد .

 

نمایش کالای جایگزین در پنجره انتخاب چند تایی سریال اجزای محصول در ثبت عملکرد

✔️لینک شدن خودکار دستورات گروهی .

 

لینک شدن خودکار دستورات گروهی

رفع باگ 

✔️  نمایش کالا های مصرفی سریال پذیر و دارای سریال در بخش سریال اجزا در صورت ثبت اصلاحی bom .

✔️  باگ در نگهداری نسخه BOM در ثبت عملکرد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17     

نسخه 4.7.4551.2590 تیم یار

قابلیت جدید

✔️  اضافه کردن آیکون تنظیمات در ثبت عملکرد   .

اضافه کردن آیکون تنظیمات در ثبت عملکرد 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19     

نسخه 4.6.4498.2551 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ارسال اعلان برنامه ریزی تولید و برآورد .

 

ارسال اعلان برنامه ریزی تولید و برآورد

 

 

 . اختصاص مواد و سریال های مورد استفاده مواد مصرفی در محصول تولید شده ✔️

 

اختصاص مواد و سریال های مورد استفاده مواد مصرفی در محصول تولید شده

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25     

نسخه  4.3.4381.2450تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر عنوان فیلد "ابزار مصرفی" در ترجمه سفارشی تولید .

رفع باگ 

✔️ رفع باگ تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه  4.3.4381.2438تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش به جدول برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

رفع باگ 

✔️عدم عملکرد صحیح فیلدمحصول در دستور تولید گروهی .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27     

نسخه  4.3.4381.2412تیم یار

رفع باگ 

✔️غیر فعال شدن جدول برنامه ریزی و درخواست خرید .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12     

نسخه  4.3.4381.2397تیم یار

قابلیت جدید

✔️مشاهده نیمه ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه ساخته ها در موجودی انبارهای بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

 

مشاهده نیمه ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه ساخته ها در موجودی انبارهای بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز

رفع باگ 

✔️ فراخوانی کالای جایگزین در ثبت اصلاحی bom در ثبت عملکرد .

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه  4.3.4360.2363تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب موجودی تمامی انبارها در بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

رفع باگ 

✔️ عدم نمایش صحیح وضعیت ثبت عملکردها در ویو دستور تولید .

 

امکان انتخاب موجودی تمامی انبارها در بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.31     

 نسخه  4.3.4240.2225 تیم یار

تغییر

✔️ انجام تغییرات ماژول تولید برای exe شدن.

✔️ ایجاد تغییرات مربوط به عدم وابستگی API های مورد استفاده در تولید .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه  4.3.4240.2182 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت تعمیرات (دوباره کاری).

امکان ثبت تعمیرات (دوباره کاری)


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.2145 تیم یار

تغییر

✔️ ویرایش تعداد در دستور تولید گروهی در تکمیل امکان ویرایش .

رفع باگ

✔️ اصلاح محاسبه نادرست قیمت تمام شده در ماژول تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.24     

نسخه4.3.4218.2103 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد امکان ثبت عملکرد مستقل از دستور تولید .

✔️ امکان ثبت دستور گروهی برای مراکز کاری OPC های یک خط تولید .

✔️ امکان ویرایش عنوان دستور تولید گروهی هنگام ثبت دستور تولید گروهی .

ایجاد امکان ثبت عملکرد مستقل از دستور تولید

امکان ثبت دستور گروهی برای مراکز کاری OPC های یک خط تولید و

امکان ویرایش عنوان دستور تولید گروهی هنگام ثبت دستور تولید گروهی

رفع باگ

✔️ نمایش خطای شماره سریال تکراری


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.2074 تیم یار

تغییر

✔️ بهینه سازی جداول دیتابیس ماژول


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه 4.3.4200.2053 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان تایید و امضاء گروهی دستور تولید .

امکان تایید و امضاء گروهی دستور تولید 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه 4.3.4120.2020 تیم یار

تغییر 

✔️ تغییرات فرمت سریال کالای انبار در تولید پیرو تغییرات محصول

رفع باگ 

✔️ عدم امکان جستجوی محصول های جدید اضافه شده به نمودار فرایند عملیات خط تولید در هنگام ایجاد دستور تولید

✔️ رفع باگ عدم حذف برآورد و برنامه ریزی تولید در صورت حذف دستور تولید گروهی

✔️ رفع باگ عدم امکان حذف سند مبنا در دستور تولید گروهی


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.1988 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اتوماتیک نمودن مبلغ (فی) سندهای رسید در ماژول تولید .

اتوماتیک نمودن مبلغ (فی) سندهای رسید در ماژول تولید


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.1973 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب چند انبار پای کار در تعریف خط تولید  .

✔️ ایجاد امکان صدور درخواست کالا از دستور تولید موجود در تب انجام .

 

ایجاد امکان صدور درخواست کالا از دستور تولید موجود در تب انجام

امکان انتخاب چند انبار پای کار در تعریف خط تولید

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4052.1927 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ بررسی سوابق و ایجاد اعلان برای دستور تولید هایی که ثبت عملکرد آنها ثبت شده است .

 

بررسی سوابق و ایجاد اعلان برای دستور تولید هایی که ثبت عملکرد آنها ثبت شده است


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3990.1889 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ انتخاب حساب هزینه در مرکز کاری و ست شدن آن در ثبت عملکرد .

 

انتخاب حساب هزینه در مرکز کاری و ست شدن آن در ثبت عملکرد


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه 4.2.3938.1868 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد فیلتر در نمودار فرایند عملیات.

✔️ ایجاد فیلتر در ایندکس مرکز کاری.

 

ایجاد فیلتر در نمودار فرایند عملیات.

ایجاد فیلتر در ایندکس مرکز کاری.


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه 4.2.3938.1862 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت زمان فعالیت ها بر حسب ثانیه .

✔️ اضافه نمودن نام انبار، در بخش درخواست کالا از انبار در دستور تولید .

✔️ اضافه شدن نام اپراتور و زمان شروع و پایان در قسمت ثبت عملکرد .

امکان ثبت زمان فعالیت ها بر حسب ثانیه

اضافه نمودن نام انبار، در بخش درخواست کالا از انبار در دستور تولید

اضافه شدن نام اپراتور و زمان شروع و پایان در قسمت ثبت عملکرد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 1734. 3.12.2731 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس فاکتور ،سفارش و برآورد تولید .

✔️ امکان تجمیع تعداد محصولات مشابه از سند مبناهای مختلف در دستور تولید

✔️ امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس OPC های مختلف محصول

 

امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس فاکتور ،سفارش و برآورد تولید

 

رفع باگ

✔️ حذف دائم درخواست کالای انبار در صورت ابطال و حذف دستور تولید .

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}