تازه ترین بروزرسانی ماژول تولید تیمیارERP

در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول تولید اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول تولید شوید. 

  

 

   تاریخ بروزرسانی: 1402.06.19    

نسخه 4.33.4979.3539 تیم یار

تغییر

✔️ نمایش توقفات تولید درنمودار برنامه ریزی تولید .

✔️ درخواست زوم اولیه روی بازه زمانی خاص در کنترل نمودار برنامه ریزی تولید .

رفع باگ

✔️ رفع مشکل سرچ در سند مبنا برای دستور گروهی .

 


 

  تاریخ بروزرسانی: 1402.05.29    

نسخه 4.32.4958.3509 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن مدت زمان عملیات تولیدی opc در ثبت عملکرد تولید .

اضافه شدن مدت زمان عملیات تولیدی opc در ثبت عملکرد تولید

✔️ پیاده سازی Production Scheduling Board  در ماژول تولید .

پیاده سازی Production Scheduling Board  در ماژول تولید

✔️ عملیات خاتمه ی درخواست تولید .

عملیات خاتمه ی درخواست تولید

تغییر

✔️ برداشتن چکینگ رسید ریالی نشده در عملیات های تولید .

xzc


 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.05.08    

نسخه 4.31.4943.3485 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ توسعه قابلیت انتقال رزرو بین انبار .

انتقال کالای رزرو بین انبارها


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

    تاریخ بروزرسانی: 1402.04.18    

نسخه4.30.4931.3462 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ رزرو موجودی انبار در تولید سفارشی .

رزرو موجودی انبار در تولید سفارشی

تغییر

✔️  لینک کردن مراحل پروژه به عملیات مختلف تولید .

 


----------------------------------------

    تاریخ بروزرسانی: 1402.03.28    

نسخه 4.29.4914.3422تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ثبت درخواست خرید در مرحله برنامه ریزی مواد در تولید سفارشی .

✔️ بهبود نمایش اطلاعات مرحله گزارش در تولید سفارشی .

ثبت درخواست خرید در برنامه‌ریزی مواد و بهبود نمایش گزارش در تولید سفارشی

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.03.07    

نسخه 4.28.4899.3369تیم یار

قابلیت جدید

✔️ لینک شدن تولید سفارشی  به سفارش فروش .

✔️ به روزرسانی مقادیر موجودی در برنامه ریزی مواد در تولید سفارشی .

لینک شدن سفارش فروش به تولید سفارشی و به‌روزرسانی مقادیر موجودی مواد در تولید سفارشی

 

تغییر

✔️ تغییرات بهینه سازی سفارش تولید .

رفع باگ

✔️ خطای درخواست کالا در دستور تولید .

✔️ به روزسانی اطلاعات موجودی ها در برنامه ریزی مواد تولید .

 ✔️نمایش انبارها طبق اولویت بندی تنظیمات برنامه ریزی مواد ماژول تولید .

✔️ عدم تکمیل خودکار در برنامه ریزی مواد .

✔️ عدم نمایش ویژگی در انتخاب کالای جایگزین .

✔️ عدم رد نهایی ثبت عملکرد.

✔️ رفع باگ ماژول تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1402.02.17     

نسخه 4.27.4885.3314  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تخمین قیمت در تولید سفارشی .

تخمین قیمت در تولید سفارشی


    تاریخ بروزرسانی: 1402.01.27     

نسخه4.26.4864.3286تیم یار

رفع باگ

✔️ انتفال به بررسی کاربر غیر ادمین در صورت داشتن دسترسی .

✔️ عدم تطابق رسید تولید با حواله صادره برای تولید این کالا .

✔️ بازگشت دستور تولید  به مرحله انجام .

✔️ ثبت 2 حواله براییک عملکرد در ماژول تولید .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21     

نسخه4.25.4858.3242تیم یار

قابلیت جدید

✔️ قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به برنامه ریزی تولید .

قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به برنامه ریزی تولید

✔️بررسی و اصلاح syntax کوئری ها .

✔️امکان ذخیره راندمان تولید و تایید آن .

امکان ذخیره راندمان تولید و تایید آن

رفع باگ

نمایش تکراری مراکز کاری متفاوت در دستور تولیدها .

مشکل ویرایش تعداد ثبت عملکرد تولید .

 عدم دیدن ثبت عملکرد با وجود مطلع بودن .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.23     

نسخه 4.24.4832.3195تیم یار

قابلیت جدید

✔️ محاسبه راندمان ثبت عملکرد تولید .

 محاسبه راندمان ثبت عملکرد تولید

 

✔️ ایجاد "دسترسی دیدن همه" در دسترسی های ماژول تولید .

 ایجاد "دسترسی دیدن همه" در دسترسی های ماژول تولید

 

رفع باگ

✔️ تغییرات واحد کالاهای سریال پذیر در تولید .     

✔️خطا در اختصاص مواد به محصول تولیدی.


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.02     

نسخه 4.23.4830.3159 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ محاسبه

✔️

 

محاسبه مانده تولید به تفکیک دستورات

 

امکان ویرایش نفر ساعت در OPC

 

رفع باگ

✔️ حذف دیتای بلااستفاده در تولید .

✔️ باگ حذف دستور تولید .

✔️

                  


    تاریخ بروزرسانی: 1401.10.11     

نسخه 4.22.4812.3116 تیم یار

قابلیت جدید

✔️

✔️ تغییرات ثبت عملکرد در ماژول تولید .

  

تغییر

✔️

    


    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20     

نسخه 4.21.4802.3062 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ 

✔️ امکان ثبت انتقال به انبار از انبار پای کار در سطر جدول ثبت عملکرد .

 

 

 

امکان ثبت انتقال به انبار از انبار پای کار در سطر جدول ثبت عملکرد


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29     

نسخه 4.20.4791.3018 تیم یار

قابلیت جدید

✔️   امکان ویرایش ستون کالای جایگزین در ثبت عملکرد و درخواست کالا .

امکان ویرایش ستون کالای جایگزین در ثبت عملکرد و درخواست کالا

 

 ✔️    ایجاد ویو و فرآیند درخواست تولید در ماژول تولید .

ایجاد ویو و فرآیند درخواست تولید در ماژول تولید

 

 

✔️   نمایش شناسه عملیات در ویرایش BOM .

نمایش شناسه عملیات در ویرایش BOM

رفع باگ 

✔️ نمایش رنگ ضریب در ثبت عملکرد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.08     

نسخه 4.19.4781.2982 تیم یار

قابلیت جدید

✔️   امکان ویرایش خط تولید و اضافه کردن محصول جدید به خط  .

امکان ویرایش خط تولید و اضافه کردن محصول جدید به خط

✔️   امکان ذخیره گروهی وضعیت دستور تولید در دستور تولید سفارشی  .

 

امکان ذخیره گروهی وضعیت دستور تولید در دستور تولید سفارشی

 

 

✔️   ایجاد قابلیت کپی یا درون ریزی در OPC .

ایجاد قابلیت کپی یا درون ریزی در OPC

 

✔️   فیلتر بر اساس کالاهای بدون موجودی در برنامه ریزی مواد مورد نیاز   .

 

فیلتر بر اساس کالاهای بدون موجودی در برنامه ریزی مواد مورد نیاز

تغییر

✔️ پر شدن زمان مورد نیاز در درخواست کالا در تب بررسی دستور تولید  .

رفع باگ 

✔️  نمایش ویژگی توصیفی های کالا در ویوی خط تولید برای برخی محصولات .

✔️  عدم امکان جستجو در هنگام ایجاد نمودار فرآیند عملیات در خط تولید بسته بندی  .

✔️   کندی در ثبت عملکرد .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17     

نسخه 4.18.4775.2922 تیم یار

قابلیت جدید

✔️  امکان تغییر ضریب مصرف مواد در برنامه ریزی مواد تولید سفارشی .

امکان تغییر ضریب مصرف مواد در برنامه ریزی مواد تولید سفارشی

 

✔️ امکان اضافه شدن سطر دربرنامه ریزی مواد بر اساس سفارش مشتری در تولید سفارشی .

 

امکان اضافه شدن سطر دربرنامه ریزی مواد بر اساس سفارش مشتری در تولید سفارشی

رفع باگ 

✔️   تغییرات رقم اعشار BOM در برنامه ریزی تولید و نیمه ساخته .

✔️  باگ ثبت حواله و رسید در ثبت عملکرد با سری ساخت .

✔️ ایجاد درخواست تولید .

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.27     

نسخه 4.17.4750.2852 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد درخواست تولید .

ایجاد درخواست تولید سفارشی

 

✔️ برنامه ریزی مواد برای درخواست تولید .

✔️ مرحله «تایید» در فرآیند «تولید سفارشی» .

✔️ مرحله «دستور» در فرآیند «تولید سفارشی» .

✔️ مرحله «گزارش» در فرآیند «تولید سفارشی» .

برنامه ریزی،تایید،دستور ،گزارش در تولید سفارشی

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.13     

نسخه 4.16.4741.2815 تیم یار

قابلیت جدید

تغییرات رقم اعشار BOM در ماژول «تولید» .

تغییرات رقم اعشار BOM در ماژول «تولید»

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.14.4719.2674 تیم یار

تغییر

✔️ لود فرم اقدام در دستور تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.12.4671.2728 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد اولویت برای استفاده از موجودی انبار در زمان مصرف در برنامه ریزی مواد .

 

ایجاد اولویت برای استفاده از موجودی انبار در زمان مصرف در برنامه ریزی مواد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08     

نسخه 4.11.4656.2978  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تاثیر پذیر کردن میزان ضایعات طبیعی مواد .

 

تاثیر پذیر کردن میزان ضایعات طبیعی مواد

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11     

نسخه 4.9.4617.2646 تیم یار

رفع باگ 

✔️ حذف دائم bom استفاده شده در تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28     

نسخه 2636. 4.8.4613 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ نمایش کالای جایگزین در پنجره انتخاب چند تایی سریال اجزای محصول در ثبت عملکرد .

 

نمایش کالای جایگزین در پنجره انتخاب چند تایی سریال اجزای محصول در ثبت عملکرد

✔️لینک شدن خودکار دستورات گروهی .

 

لینک شدن خودکار دستورات گروهی

رفع باگ 

✔️  نمایش کالا های مصرفی سریال پذیر و دارای سریال در بخش سریال اجزا در صورت ثبت اصلاحی bom .

✔️  باگ در نگهداری نسخه BOM در ثبت عملکرد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17     

نسخه 4.7.4551.2590 تیم یار

قابلیت جدید

✔️  اضافه کردن آیکون تنظیمات در ثبت عملکرد   .

اضافه کردن آیکون تنظیمات در ثبت عملکرد 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19     

نسخه 4.6.4498.2551 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ارسال اعلان برنامه ریزی تولید و برآورد .

 

ارسال اعلان برنامه ریزی تولید و برآورد

 

 

 . اختصاص مواد و سریال های مورد استفاده مواد مصرفی در محصول تولید شده ✔️

 

اختصاص مواد و سریال های مورد استفاده مواد مصرفی در محصول تولید شده

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25     

نسخه  4.3.4381.2450تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر عنوان فیلد "ابزار مصرفی" در ترجمه سفارشی تولید .

رفع باگ 

✔️ رفع باگ تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه  4.3.4381.2438تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش به جدول برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

رفع باگ 

✔️عدم عملکرد صحیح فیلدمحصول در دستور تولید گروهی .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27     

نسخه  4.3.4381.2412تیم یار

رفع باگ 

✔️غیر فعال شدن جدول برنامه ریزی و درخواست خرید .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12     

نسخه  4.3.4381.2397تیم یار

قابلیت جدید

✔️مشاهده نیمه ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه ساخته ها در موجودی انبارهای بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

 

مشاهده نیمه ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه ساخته ها در موجودی انبارهای بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز

رفع باگ 

✔️ فراخوانی کالای جایگزین در ثبت اصلاحی bom در ثبت عملکرد .

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه  4.3.4360.2363تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب موجودی تمامی انبارها در بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز .

رفع باگ 

✔️ عدم نمایش صحیح وضعیت ثبت عملکردها در ویو دستور تولید .

 

امکان انتخاب موجودی تمامی انبارها در بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.31     

 نسخه  4.3.4240.2225 تیم یار

تغییر

✔️ انجام تغییرات ماژول تولید برای exe شدن.

✔️ ایجاد تغییرات مربوط به عدم وابستگی API های مورد استفاده در تولید .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه  4.3.4240.2182 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت تعمیرات (دوباره کاری).

امکان ثبت تعمیرات (دوباره کاری)


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.2145 تیم یار

تغییر

✔️ ویرایش تعداد در دستور تولید گروهی در تکمیل امکان ویرایش .

رفع باگ

✔️ اصلاح محاسبه نادرست قیمت تمام شده در ماژول تولید .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.24     

نسخه4.3.4218.2103 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد امکان ثبت عملکرد مستقل از دستور تولید .

✔️ امکان ثبت دستور گروهی برای مراکز کاری OPC های یک خط تولید .

✔️ امکان ویرایش عنوان دستور تولید گروهی هنگام ثبت دستور تولید گروهی .

ایجاد امکان ثبت عملکرد مستقل از دستور تولید

امکان ثبت دستور گروهی برای مراکز کاری OPC های یک خط تولید و

امکان ویرایش عنوان دستور تولید گروهی هنگام ثبت دستور تولید گروهی

رفع باگ

✔️ نمایش خطای شماره سریال تکراری


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.2074 تیم یار

تغییر

✔️ بهینه سازی جداول دیتابیس ماژول


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه 4.3.4200.2053 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان تایید و امضاء گروهی دستور تولید .

امکان تایید و امضاء گروهی دستور تولید 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه 4.3.4120.2020 تیم یار

تغییر 

✔️ تغییرات فرمت سریال کالای انبار در تولید پیرو تغییرات محصول

رفع باگ 

✔️ عدم امکان جستجوی محصول های جدید اضافه شده به نمودار فرایند عملیات خط تولید در هنگام ایجاد دستور تولید

✔️ رفع باگ عدم حذف برآورد و برنامه ریزی تولید در صورت حذف دستور تولید گروهی

✔️ رفع باگ عدم امکان حذف سند مبنا در دستور تولید گروهی


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.1988 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اتوماتیک نمودن مبلغ (فی) سندهای رسید در ماژول تولید .

اتوماتیک نمودن مبلغ (فی) سندهای رسید در ماژول تولید


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.1973 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب چند انبار پای کار در تعریف خط تولید  .

✔️ ایجاد امکان صدور درخواست کالا از دستور تولید موجود در تب انجام .

 

ایجاد امکان صدور درخواست کالا از دستور تولید موجود در تب انجام

امکان انتخاب چند انبار پای کار در تعریف خط تولید

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4052.1927 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ بررسی سوابق و ایجاد اعلان برای دستور تولید هایی که ثبت عملکرد آنها ثبت شده است .

 

بررسی سوابق و ایجاد اعلان برای دستور تولید هایی که ثبت عملکرد آنها ثبت شده است


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3990.1889 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ انتخاب حساب هزینه در مرکز کاری و ست شدن آن در ثبت عملکرد .

 

انتخاب حساب هزینه در مرکز کاری و ست شدن آن در ثبت عملکرد


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه 4.2.3938.1868 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد فیلتر در نمودار فرایند عملیات.

✔️ ایجاد فیلتر در ایندکس مرکز کاری.

 

ایجاد فیلتر در نمودار فرایند عملیات.

ایجاد فیلتر در ایندکس مرکز کاری.


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه 4.2.3938.1862 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت زمان فعالیت ها بر حسب ثانیه .

✔️ اضافه نمودن نام انبار، در بخش درخواست کالا از انبار در دستور تولید .

✔️ اضافه شدن نام اپراتور و زمان شروع و پایان در قسمت ثبت عملکرد .

امکان ثبت زمان فعالیت ها بر حسب ثانیه

اضافه نمودن نام انبار، در بخش درخواست کالا از انبار در دستور تولید

اضافه شدن نام اپراتور و زمان شروع و پایان در قسمت ثبت عملکرد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 1734. 3.12.2731 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس فاکتور ،سفارش و برآورد تولید .

✔️ امکان تجمیع تعداد محصولات مشابه از سند مبناهای مختلف در دستور تولید

✔️ امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس OPC های مختلف محصول

 

امکان ثبت دستور تولید گروهی بر اساس فاکتور ،سفارش و برآورد تولید

 

رفع باگ

✔️ حذف دائم درخواست کالای انبار در صورت ابطال و حذف دستور تولید .

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}