راه اندازی proxy server درون سازمانی

۱. ایجاد زیر ساخت دسترسی کاربر هار ازطریق proxy به اینترنت 
۲. ایجاد محدودیت کاربر ها بر اساس مرورگر و نرم افزار
۳. گروه بندی دسترسی کاربر ها بر اساس active directory یا تعریف کاربر مجزا
۴. گروه بندی دسترسی کاربر ها بر اساس IP
۵. مدیریت پهنای باند
۶. امکان فعال کردن caching

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}