گزارش شناخت استقرار

 

گزارش شناخت برای استقرار ERP چیست؟

هر گاه درخواست و مشکلاتی وجود داشته باشد برای رفع آن لازم است تا خریدی صورت پذیرد. در سازمان‌ها این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا قرار است مشکلات موجود را مرتفع کند و نیاز را رفع کند.

گزارش شناخت شامل شناسایی وضعیت فعلی و درخواست‌های یک سازمان از سیستم نرم افزاری جدید می‌باشد. برای تهیه گزارش شناخت لازم است تا به تعدادی پرسش که از سمت کارشناسان استقرار نرم‌افزار مطرح می‌گردد پاسخ دهید تا کارشناسان با بررسی وضعیت فعلی شما و درخواست‌هایی که دارید بتوانند یک نرم افزار جامع و کامل  را ارئه دهند.

یکی از مهم‌ترین نکات در تهیه گزارش شناخت این است که شما یک روند دقیق و شفاف از کسب و کار خود را ارئه دهید تا کارشناسان استقرار نرم‌افزار بتوانند با توجه به شرایط کسب و کار شما بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند تا خللی به کسب و کار شما وارد نشود.

اگر قبل از استقرار یک نرم افزار گزارش شناخت تهیه نگردد، استقرار باید با روش سعی و خطا صورت پذیرد که در نهایت موجب کندی طی شدن روند استقرار نرم‌افزار می‌گردد.

یکی از عوامل مهم در رسیدن به یک استقرار نرم‌افزاری مطلوب ارائه یک گزارش شناخت جامع و کامل از نحوه کسب و کار، مشکلات حال حاضر و درخواست‌های مشتری از سیستم نرم‌افزاری پیشرو می‌باشد. 

به منظور استقرار بهروش های ( Best Practice) نرم افزار ERP  در کسب و کارهای مختلف، نیاز است سند نیازمندی های هر کسب و کار تحت عنوان گزارش شناخت تهیه گردد. بدین ترتیب فرآیندها و جریان کاری های شناسایی شده با دید نرم افزاری مکتوب و به توافق طرفین می رسد.

مراحل تهیه گزارش شناخت

  1. چکیده اجرایی
  2. طراحی فرآیندهای موجود
  3. بهینه سازی فرایندها
  4. تعیین لیست نیازمندی های عملیاتی
  5. ارائه راهکارهای تیمیار برای هریک از نیازمندی های عملیاتی
  6. تحلیل شکاف های عملیاتی  (Gap Analysis) و ارائه استقرار سفارشی برای Gap های شناسایی شده
  7. اولویت بندی مراحل پروژه استقرار

 

گزارش شناخت نرم افزار

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}