نسخه اولیه

✔️ نسخه اجرایی ویندوز

✔️ فایل نصب برنامه

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}