قیمت آموزش فضای کار ERP تیم‌یار

هوشمند و یکپارچه 

 
راهکار - سیستم‌

مدت - ساعت

مبلغ - تومان
 مدیریت تولید (ثمر) ۲:۴۵ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  حسابداری و خرانه‌داری ۸:۳۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
 مدیریت انبار و کنترل موجودی ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت خرید و تدارکات ۵:۳۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
 مدیریت فروش ۱۰:۱۵ ۴,۱۰۰,۰۰۰
 مدیریت اموال و دارایی ثابت ۱:۴۵ ۷۰۰,۰۰۰
 مدیریت خدمات پس از فروش ۱:۴۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰
  مدیریت نگهداری و تعمیرات ۱:۱۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰
  مدیریت ارتباط با مشتریان CRM ۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت شعب ۲:۳۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
 مدیریت منابع انسانی ۶:۳۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
 مدیریت پروژه ۲ ۸۰۰,۰۰۰
 مدیریت بودجه و اعتبارات ۱:۴۵ ۷۰۰,۰۰۰
 مدیریت سیستم ۱:۴۵ ۷۰۰,۰۰۰
 بهای تمام شده ۱ ۴۰۰,۰۰۰
 مدیریت ویکی ۰۰:۳۰ ۲۰۰,۰۰۰
مدیریت محتوای یکپارچه سایت ICMS ۳ ۱,۲۰۰,۰۰۰
 مدیریت پورتال سازمانی (مجموعه سیستم‌های: مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، فروشگاه آنلاین و مدیریت جذب و استخدام) ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت پورتال اتوماسیون اداری ۲:۳۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاه آنلاین ۶ ۲.۴۰۰.۰۰۰
  مدیریت جذب و استخدام ۳ ۱,۲۰۰,۰۰۰
 مدیریت اتوماسیون اداری (مجموعه سیستم‌های: مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، فرایندها، اقدامات(تسک‌ها)، جلسات و برنامه‌ها، نظرسنجی، گفتگو درون و برون‌ سازمانی، اخبار و اطلاع‌رسانی، پیامک و پست‌الکترونیک) ۹ ۳,۶۰۰,۰۰۰
 مدیریت اسناد و مدارک سازمانی ۲:۱۵

۹۰۰,۰۰۰

 مدیریت فرآیند‌ها ۰۰:۴۵ ۳۰۰,۰۰۰
 مدیریت اقدامات (تسک‌ها) ۱:۱۵ ۵۰۰,۰۰۰
مدیریت جلسات و برنامه‌ها ۰۰:۳۰ ۲۰۰,۰۰۰
مدیریت نظرسنجی ۱ ۴۰۰,۰۰۰
 مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی ۱:۱۵ ۵۰۰,۰۰۰
 مدیریت اخبار و اطلاع‌ رسانی ۰۰:۳۰ ۲۰۰,۰۰۰
 مدیریت پیامک ۰۰:۴۵ ۳۰۰,۰۰۰
 مدیریت پست‌الکترونیک ۱:۱۵ ۵۰۰,۰۰۰
 کاربری عمومی تیم‌یار  ۴ ۱,۶۰۰,۰۰۰
 آموزش ساعتی   ۱ ۴۰۰,۰۰۰
 
 
 
 

 به مبلغ اعلام شده برای هر دوره، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

 دسترسی به سطوح آموزشی

 با خرید هر یک از دوره‌ها، کلیه سطوح آموزشی دوره فعال شده و در اختیار دانش‌پذیر قرار می‌گیرد.

 دوره‌های آموزشی تخصصی، شامل سطوح کاربر (کارشناسان)، مدیر (مدیران و سرپرستان) و استقرار (کارشناسان فنی پیاده‌سازی) است. 

 برخی از سیستم‌ها با توجه به نوع و ماهیت آن‌ها، شامل تمامی سطوح آموزشی نمی‌شوند و کلیه آموزش‌ها در یک یا دو سطح ارائه می‌شود.

 دوره‌های آموزشی عمومی، تنها شامل یک سطح عمومی است.

توجه: با خرید دوره آموزشی سیستم مدیریت پورتال سازمانی، محتوای آموزشی تمامی دوره‌های سیستم مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، سیستم فروشگاه آنلاین و سیستم مدیریت جذب و استخدام را در اختیار خواهید داشت.

توجه: با خرید دوره آموزشی سیستم مدیریت اتوماسیون اداری، محتوای آموزشی تمامی دوره‌های مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، مدیریت فرایندها، مدیریت اقدامات(تسک‌ها)، مدیریت جلسات و برنامه‌ها، مدیریت نظرسنجی، مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی، مدیریت اخبار و اطلاع‌رسانی، مدیریت پیامک و مدیریت پست‌الکترونیک را در اختیار خواهید داشت.

(اعتبار قیمت‌ها تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱)

 ۴۲۵ ۳۲۱ ۲۵ (۰۲۶)  
 training@teamyar.com  
 
 
 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}