قیمت آموزش تیم یار

 

قیمت آموزش ERP تیم‌یار (فضای کار)

هوشمند و یکپارچه 

 
نوع اشتراک دوره‌های آموزشی
سود شما از خرید اشتراکمبلغ (تومان)
*با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده
خرید
اشتراک ۳ ماهه
 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰خرید دوره

قیمت آموزش تیم یار اشتراک ۶ ماهه
با خرید این پیشنهاد ویژه  ( توضیحات شرایط پایین صفحه) از دسترسی 1‌ساله بهره‌مند شوید.

۲۴%

۴۹,۲۶۸,۰۰۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

خرید دوره
اشتراک ۱ ساله
۴۵%

۹۸,۵۳۶,۰۰۰

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

خرید دوره

 

جدول 1. مجموع دوره‌های موجود در اشتراک‌ آموزشی تیم‌یار

دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)

مبلغ (تومان)

*با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده
مدت دسترسی به دوره خرید
قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار مدیریت تولید (ثمر)۴:۱۵۳,۷۰۶,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار  حسابداری و خرانه‌داری۸:۴۵۳,۸۱۵,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت انبار و کنترل موجودی ۸۳,۴۸۸,۰۰۰۲ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت خرید و تدارکات۵:۳۰۲,۳۹۸,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت فروش۱۰:۱۵۴,۴۶۹,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اموال و دارایی ثابت۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت خدمات پس از فروش۱:۴۵۱,۵۲۶,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت نگهداری و تعمیرات۱:۱۵۱,۰۹۰,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت ارتباط با مشتریان CRM۳:۴۵۱,۶۳۵,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت شعب۲:۳۰۱,۰۹۰,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت منابع انسانی۷:۰۰۳,۰۵۲,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پروژه۲۸۷۲,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت بودجه و اعتبارات۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت سیستم۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت ویکی۰۰:۳۰۲۱۸,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت محتوای یکپارچه سایت ICMS۳۲,۶۱۶,۰۰۰۱ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پورتال سازمانی (مجموعه سیستم‌های: مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، فروشگاه آنلاین و مدیریت جذب و استخدام)۱۰۸,۷۲۰,۰۰۰۳ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پورتال اتوماسیون اداری ۳:۳۰۳,۰۵۲,۰۰۰۱ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار فروشگاه آنلاین ۶۵,۲۳۲,۰۰۰۲ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت جذب و استخدام۳۲,۶۱۶,۰۰۰۱ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اتوماسیون اداری (مجموعه سیستم‌های: مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، فرایندها، اقدامات(تسک‌ها)، جلسات و برنامه‌ها، نظرسنجی، گفتگو درون و برون‌ سازمانی، اخبار و اطلاع‌رسانی، پیامک و پست‌الکترونیک)۱۱:۱۵۴,۹۰۵,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اسناد و مدارک سازمانی۲:۳۰۱,۰۹۰,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت فرآیند‌ها ۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اقدامات (تسک‌ها)۱:۱۵۵۴۵,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت جلسات و برنامه‌ها۰۰:۳۰۲۱۸,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت نظرسنجی۱:۳۰۶۵۴,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی ۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اخبار و اطلاع‌ رسانی۰۰:۴۵۳۲۷,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پیامک۰۰:۴۵۳۲۷,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پست‌الکترونیک۱:۱۵۵۴۵,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار کاربری عمومی تیم‌یار ۴۱,۷۴۴,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار  VOIP۰۰:۴۵۱,۶۳۵,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار آموزش ساعتی  ۱۱,۰۹۰,۰۰۰۱ ماه خرید دوره

 

 

جدول 2. دوره‌های ویژه و تخصصی آموزشی تیم‌یار

دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)

مبلغ (تومان)

*با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده
مدت دسترسی به دوره خرید
قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
۴:۳۰۹,۸۱۰,۰۰۰۳ ماه خرید دوره

 

 

 

قیمت آموزش تیم یار پیشنهاد ویژه: تا ۱۰ روز کاری بعد از خرید لایسنس، با خرید نقدی اشتراک ۶ماهه از امتیاز اشتراک ۱ساله برخوردار شوید. خرید اشتراک 

قیمت آموزش تیم یار دسترسی به سطوح آموزشی

قیمت آموزش تیم یار اشتراک‌های 3ماهه، 6ماهه و 1ساله شامل دوره‌های آموزشی  جدول 1 به غیر از آموزش ساعتی می‌باشند.

قیمت آموزش تیم یار دوره‌های آموزشی ویژه و تخصصی موجود در جدول 2، شامل دوره‌های اشتراک آموزشی نمی‌باشد و در صورت نیاز می‌بایست جداگانه خریداری شوند.

قیمت آموزش تیم یار دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند شامل یک یا چند سطح کاربر (کارشناسان)، مدیر (مدیران و سرپرستان)، استقرار (کارشناسان فنی پیاده‌سازی) و دوره کاربردی (کاربران تیم‌یاری و غیرتیم‌یاری)، متناسب با نوع و ماهیت سیستم مورد نظر باشد.

      •  سطوح کاربر، مدیر و استقرار شامل آموزش پیاده‌سازی و استفاده از قابلیت‌های سیستم‌های تیم‌یاری می‌باشد.
      •  دوره‌های کاربردی علاوه بر آموزش مفاهیم پایه سیستم‌ها به پیاده سازی و استفاده از قابلیت‌های آن در سیستم‌های تیم‌یاری متناسب با آن می پردازد.
      •  دوره‌های آموزشی عمومی، تنها شامل یک سطح عمومی (کار با سیستم‌های کاربردی و فرایندهای پرتکرار در سطح کاربر) است.

توجه۱: با خرید دوره آموزشی سیستم مدیریت پورتال سازمانی، محتوای آموزشی تمامی دوره‌های سیستم مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، سیستم فروشگاه آنلاین و سیستم مدیریت جذب و استخدام را در اختیار خواهید داشت.

توجه۲: با خرید دوره آموزشی سیستم مدیریت اتوماسیون اداری، محتوای آموزشی تمامی دوره‌های مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، مدیریت فرایندها، مدیریت اقدامات(تسک‌ها)، مدیریت جلسات و برنامه‌ها، مدیریت نظرسنجی، مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی، مدیریت اخبار و اطلاع‌رسانی، مدیریت پیامک و مدیریت پست‌الکترونیک را در اختیار خواهید داشت.

(اعتبار قیمت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱)

 ۴۲۵ ۳۲۱ ۲۵ (۰۲۶)  قیمت آموزش تیم یار
 training@teamyar.com  قیمت آموزش تیم یار
 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}