قیمت آموزش ERP تیم‌یار (فضای کار)

هوشمند و یکپارچه 

 

جدول 1. اشتراک‌ دوره‌های آموزشی تیم‌یار

نوع اشتراک دوره‌های آموزشی
مبلغ (تومان)خرید
اشتراک ۳ ماهه
۳۵.۰۰۰.۰۰۰خرید دوره

 اشتراک ۶ ماهه

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ 

خرید دوره
اشتراک ۱ ساله

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

خرید دوره

 

جدول 2. مجموع دوره‌های موجود در اشتراک‌ آموزشی تیم‌یار

دوره آموزشیمدت اصلی دوره (ساعت)معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار مدیریت تولید (ثمر)۴:۳۰معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار  حسابداری و خرانه‌داری۱۲:۱۵معرفی دوره
  قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار مدیریت انبار و کنترل موجودی ۱۱معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت خرید و تدارکات

۵:۳۰

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت فروش

۴۵:۱۰

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اموال و دارایی ثابت

۱:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت خدمات پس از فروش۱۵:۲معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت نگهداری و تعمیرات

۱:۱۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت ارتباط با مشتریان CRM۴:۱۵معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت شعب

۴۵:۲

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت منابع انسانی

۷:۱۵

معرفی دوره
   قیمت آموزش تیم یارقیمت آموزش تیم یار مدیریت پروژه

۳۰:۴

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت بودجه و اعتبارات

۱:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیر سیستم

۱:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت ویکی

۰۰:۳۰

 معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت محتوای یکپارچه سایت ICMS

۳

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پورتال سازمانی (مجموعه سیستم‌های: مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، فروشگاه آنلاین و مدیریت جذب و استخدام)

۱۰

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پورتال اتوماسیون اداری ۳:۳۰معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار فروشگاه آنلاین

۶:۳۰

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت جذب و استخدام

۳۰:۳

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اتوماسیون اداری (مجموعه سیستم‌های: مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، فرایندها، اقدامات(تسک‌ها)، جلسات و برنامه‌ها، نظرسنجی، گفتگو درون و برون‌ سازمانی، اخبار و اطلاع‌رسانی، پیامک و پست‌الکترونیک)

۱۳

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اسناد و مدارک سازمانی

۲:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت فرآیند‌ها

۳۰:۲

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اقدامات (تسک‌ها)

۱:۱۵

 معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت جلسات و برنامه‌ها

۰۰:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت نظرسنجی

۱:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی

۱:۳۰

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اخبار و اطلاع‌ رسانی

۰۰:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پیامک

۰۰:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پست‌الکترونیک

۱:۱۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
۴:۳۰معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار  VOIP

۰۰:۴۵

معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار کاربری عمومی تیم‌یار ۴:۳۰معرفی دوره
قیمت آموزش تیم یار آموزش ساعتی  

۱

خرید دوره
۲۱ دوره آموزشی (۳۳ سیستم) 

~ ۱۰۱ ساعت 

 

 

قیمت آموزش تیم یار دسترسی به سطوح آموزشی

قیمت آموزش تیم یار اشتراک‌های 3ماهه، 6ماهه و 1ساله شامل دوره‌های آموزشی  جدول 2 به غیر از آموزش ساعتی می‌باشند.

قیمت آموزش تیم یار دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند شامل یک یا چند سطح کاربر (کارشناسان)، مدیر (مدیران و سرپرستان)، استقرار (کارشناسان فنی پیاده‌سازی) و دوره کاربردی (کاربران تیم‌یاری و غیرتیم‌یاری)، متناسب با نوع و ماهیت سیستم مورد نظر باشد.

      •  سطوح کاربر، مدیر و استقرار شامل آموزش پیاده‌سازی و استفاده از قابلیت‌های سیستم‌های تیم‌یاری می‌باشد.
      •  دوره‌های کاربردی علاوه بر آموزش مفاهیم پایه سیستم‌ها به پیاده سازی و استفاده از قابلیت‌های آن در سیستم‌های تیم‌یاری متناسب با آن می پردازد.
      •  دوره‌های آموزشی عمومی، تنها شامل یک سطح عمومی (کار با سیستم‌های کاربردی و فرایندهای پرتکرار در سطح کاربر) است.
 ۴۲۵ ۳۲۱ ۲۵ (۰۲۶)  قیمت آموزش تیم یار
 training@teamyar.com  قیمت آموزش تیم یار
 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}