شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

آقای رحیمی سرپرست مالی شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان 

یکپارچگی برگ برنده تیم‌یار است. تحت وب بودن تیم‌یار در کنار یکپارچگی باعث تقویت کنترل در تمامی بخش‌ها این شرکت شده است. همچنین امکان کنترل فرآیندها از راه دور، موجب افزایش دقت در انجام امور گردیده است. 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}