رضایتنامه انجمن نابینایان تجلی تجربه و توانایی ری

جناب آقای سلامی ریاست هیات مدیره و سرکار خانم دکتر شوری مدیرعامل انجمن نابینایان تجلی 

تیم‌یار، باعث شناخت مشتریان، آرامش کارشناسان و روشن‌بینی آینده مدیران است.

سازمان را می‌کند ساماندهی      روشنایی‌بخش در فرماندهی

می‌دهد تصویر فردا را به ذهن     می‌نماید بر شما راه بهی

شعر از جناب آقای سلامی ریاست محترم هیات مدیره انجمن نابینایان تجلی

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}