تاریخ بروزرسانی: 1399.04.22     

نسخه ----- تیم یار

رفع باگ

✔️ خطای روال تایید ثبت عملکرد

✔️ ایجاد دستور براساس الگوی زمان برای خدمت پیشگیرانه

 

 
 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}