در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول محصول اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول محصول شوید. 

 

تاریخ بروزرسانی:1401.12.21

نسخه 4.25.4858.20372  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ قابلیت ثبت رسید داغی در عملیات تفکیک .

✔️ امکان فیلتر کردن درخواست کالا با وضعیت «جاری» .

✔️نمایش شماره برگه پذیرش در گزارشات تأمین شده / نشده.

✔️امکان ویرایش "استفاده در تفکیک و ثبت میزان ارزش" در BOM بدون نیاز به ثبت اصلاحی .

قابلیت ثبت رسید داغی در عملیات تفکیک

امکان فیلتر کردن درخواست کالا با وضعیت «جاری»

نمایش شماره برگه پذیرش در گزارشات تأمین شده / نشده

امکان ویرایش "استفاده در تفکیک و ثبت میزان ارزش" در BOM بدون نیاز به ثبت اصلاحی

تغییر

✔️ اعمال تغییرات در syntax کوئری ها .

✔️ اصلاح ترتیب در ثبت حسابداری رسید و حواله تفکیک .

 ✔️عدم امکان تولید سریال از طریق عملیات خروج (انواع حواله).

✔️عدم نمایش اضافات و تعدیلات برای رسید شروع دوره سیستمی.

رفع باگ

✔️اصلاح تغییرات در تامین کالا .

✔️ اصلاح ثبت حسابداری سفارش تولید.


تاریخ بروزرسانی:1401.11.23

نسخه 4.24.4832.20368  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ قابلیت «تفکیک - Disassemble» .

✔️ امکان Import و Export فایل CSV در BOM .

✔️ امکان Import و Export فایل CSV در درخواست کالا .

✔️گزارش‌گیری بر اساس عملیات ورود و خروج در گزارش گردش کالا در انبار .

قابلیت «تفکیک - Disassemble»

امکان Import و Export فایل CSV در BOM

 امکان Import و Export فایل CSV در درخواست کالا

گزارش‌گیری بر اساس عملیات ورود و خروج در گزارش گردش کالا در انبار

 

تغییر

✔️ جستجو BOM ها با استفاده از کد کالا .

✔️ارتقا سرعت فراخوانی bom کالا در عملیات سفارش تولید.

✔️امکان اصلاح قیمت کالای غیر فعال از طریق اضافات/ تعدیلات.

✔️امکان برگشت از حسابداری عملیاتی که سند حسابداری ندارد.

✔️تغییر دسیمال نرخ برابری به دسیمال حسابداری در ماژول محصول .

رفع باگ

✔️ اصلاح امکان ثبت سریال غیراجبار در عملیات‌ها .

✔️ رفع باگ در ویرایش انبار مبدأ در درخواست کالای انتقال .


تاریخ بروزرسانی:1401.11.02

نسخه 4.23.4830.19981 تیم‌یار

قابلیت جدید

بازنویسی کاردکس کالا.

بازنویسی اضافات و تعدیلات.

  ثبت عملیات با فی کاردکس جدید.

ستون شناسه ویژگی در بخش ویژگی های کالا .

  قابلیت  «استفاده از تفکیک» و «درصد ارزش» در BOM .

بازنویسی اضافات و تعدیلات

 

 

بازنویسی کاردکس کالا

و ثبت عملیات با فی کاردکس جدید

نمایش ستون شناسه ویژگی در بخش ویژگی های کالا

قابلیت  «استفاده از تفکیک» و «درصد ارزش» در BOM

تغییر

✔️تغییر محاسبات رسید شروع‌ دوره سیستمی برمبنای کاردکس جدید.

رفع باگ

اصلاح تبدیل واحد در درخواست کالای ثبت شده از سمت خدمات .


تاریخ بروزرسانی:1401.10.11 

نسخه 4.22.4812.19882 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان ثبت حواله انتقال از سمت ماژول تولید .

✔️قرار دادن دسترسی مجزا برای حذف دائم عملیات‌ها در ماژول محصول .

امکان ثبت سریال و سری‌ساخت با واحد اصلی/فرعی به تعداد واحد اصلی کالا.

نگهداری لاگ عملیات‌های حذف (دائم) شده و نمایش دکمه «نمایش حذف شده‌ها» در هدر تب ابطال‌ شده .

قرار دادن دسترسی مجزا برای حذف دائم عملیات‌ها در ماژول محصول

امکان ثبت سریال و سری‌ساخت با واحد اصلی/فرعی به تعداد واحد اصلی کالا

نگهداری لاگ عملیات‌های حذف (دائم) شده و نمایش دکمه «نمایش حذف شده‌ها» در هدر تب ابطال‌ شده

 

رفع باگ

✔️اصلاح محاسبه رسید تولید برای کالاهای دارای کاراکتر خاص در نام آنها.


تاریخ بروزرسانی:1401.09.20

نسخه 4.21.4802.19746 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان رزرو در نوع درخواست انتقال و مصرف مرکز .

✔️امکان آستانه تعویض در ماژول محصول .

✔️حذف دائم عملیات انبار توسط کاربر غیر ادمین .

✔️تفکیک ثبت تعدادی و حسابداری در سفارش تولید .

✔️افزودن مانده موجودی کالا در درخواست کالا / سفارش تولید .

 

امکان رزرو در نوع درخواست انتقال و مصرف مرکز

 

امکان آستانه تعویض در ماژول محصول

 

حذف دائم عملیات انبار توسط کاربر غیر ادمین

 

تفکیک ثبت تعدادی و حسابداری در سفارش تولید

 

افزودن مانده موجودی کالا در درخواست کالا / سفارش تولید

 


رفع باگ

✔️اصلاح ویرایش سفارش تولید در تب اجرا.

✔️اصلاح تاریخ عملیات در ویرایش حواله انتقال.

✔️باگ "تطبیق فرمت در افزودن سریال" در شناسنامه کالا.

✔️عدم ثبت حسابداری سفارش تولید برای حساب کالاشناوردار.

✔️عدم امکان ویرایش مبلغ سایر هزینه ها در عملیات سفارش تولید(تب اجرا).

✔️حذف دائم عملیات انبار توسط کاربر غیر ادمین.


تاریخ بروزرسانی:1401.08.29

نسخه 4.20.4791.19607 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان تعریف لوازم همراه برای کالا در ماژول محصول .

✔️امکان مشاهده جزئیات رزرو کالا در انبار در گزارش وضعیت موجودی .

تغییر

✔️امکان ویرایش فی رسید شروع دوره دستی در تب اجرا.

✔️امکان ثبت سفارش تولید با فی صفر در سطر حواله آن.

✔️باز طراحی صفحات سفارش تولید.

امکان تعریف لوازم همراه برای کالا در ماژول محصول


تاریخ بروزرسانی:1401.08.08

نسخه 4.19.4781.19470 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان حذف گروهی برای کالاها.

✔️امکان ثبت حسابداری گروهی برای سفارش تولید.

✔️امکان ثبت تعدادی/حسابداری گروهی برای عملیات (رسید / حواله).

✔️اضافه کردن ابزار فیلتر در لیست عملیات (رسید / حواله) و سفارشات تولید.

امکان حذف گروهی برای کالاها


امکان ثبت حسابداری گروهی برای سفارش تولید


 

امکان ثبت تعدادی/حسابداری گروهی برای عملیات (رسید / حواله)

 

امکان ثبت تعدادی/حسابداری گروهی برای عملیات (رسید / حواله)​​​​​​

 

تغییر

✔️اعمال بعضی از تغییرات در وضعیت درخواست کالا .

رفع باگ

✔️اصلاح سریال تکراری حین ویرایش همزمان فاکتور فروش عطف .

✔️ اصلاح ارور سند امضاء شده در هنگام  ویرایش و ذخیره سفارش تولید تعدادی شده.

✔️ جلوگیری از " اصلاح مبلغ " رسید شروع دوره سیستمی در صورت تثبیت یا بسته بودن ریالی انبار.


 تاریخ بروزرسانی:1401.07.17

نسخه 4.18.4775.19324 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اضافه کردن اکسل در لیست درخواست کالا .

✔️ بهینه سازی اساسی در کارکرد کنترل سریال.

✔️ قرار دادن انبار پیش‌فرض به ازای کاربر در درخواست کالا .

✔️ افزودن امکان اکسل و نمایش موجودی در گزارش درخواست‌های تأمین نشده .

✔️ اضافه کردن نوع جدید سریال پذیری کالاها با عنوان: سریال بدون امکان مدیریت سریال ها  .

رفع باگ

✔️ اصلاح در چکینگ سریال در حالت غیراجباری .

 

بهینه سازی اساسی در کارکرد کنترل سریال


 

اضافه کردن اکسل در لیست درخواست کالا


قرار دادن انبار پیش‌فرض به ازای کاربر در درخواست کالا


افزودن امکان اکسل و نمایش موجودی در گزارش درخواست‌های تأمین نشده


اضافه کردن نوع جدید سریال پذیری کالاها با عنوان: سریال بدون امکان مدیریت سریال ها

تغییر

✔️ امکان برگشت از حسابداری برای سفارش تولید ریالی شده.

رفع باگ

✔️اصلاح تغییر وضعیت سطرهای درخواست کالا.

✔️اصلاح چکینگ ثبت حسابداری در صورت وجود انبارگردانی ریالی در تاریخ بعد از آن .


تاریخ بروزرسانی:1401.06.27

نسخه  4.16.4741.19227 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️نمایش موجودی کل کالا ، مقدار قابل استفاده، رزرو شده و حداقل موجودی در نمای ادیت درخواست کالا.

 ✔️ افزودن امکان ویرایش سریال و بچ به حواله‌های فاکتور فروش در محصول .

✔️ اضافه کردن ستون‌های مرتبط با تأمین کالا در لیست درخواست کالا .

✔️ اضافه کردن فیلتر به لیست درخواست کالا .

تغییر

✔️ امکان ویرایش تاریخ عملیات رسید و حواله در تب پیش نویس.

✔️امکان تفکیک ثبت تعدادی و ریالی در سفارش تولید.

رفع باگ

✔️اصلاح لیبل انبار مبدا و مقصد در نمای ادیت درخواست انتقال.

افزودن امکان ویرایش سریال و بچ به حواله‌های فاکتور فروش در محصول

اضافه کردن فیلتر به لیست درخواست کالا


تاریخ بروزرسانی:1401.06.13

نسخه  4.15.4733.19082 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن شماره برگه پذیرش در شرح سند حسابداری مربوط به حواله مصرف گارانتی .

✔️تأیید و تأمین همزمان در درخواست کالا - جایگزینی تأمین‌کننده با تمامی تأییدکنندگان.

✔️ ثبت ضریب مصرف در BOM کالا تا ده رقم اعشار بدون در نظر گرفتن اعشار واحد کالا.

  • روند آپ مقدار نیاز واقعی با توجه به اعشار واحد کالا در سفارش تولید

✔️اضافه کردن چک لیست کنترل کیفی خدمات پس از فروش (شناسنامه کالا) .

✔️ امکان تایید کلی سطرهای درخواست کالا، بدون ثبت درخواست خرید.

✔️ افزودن "گزارشات تأمین" به بخش گزارش‌های ماژول محصول .

امکان تایید کلی سطرهای درخواست کالا، بدون ثبت درخواست خرید

امکان ثبت ضریب مصرف در BOM کالا تا ده رقم اعشار

 

اضافه کردن شماره برگه پذیرش در شرح سند حسابداری مربوط به حواله مصرف گارانتی

 

تأیید و تأمین همزمان در درخواست کالا - جایگزینی تأمین‌کننده با تمامی تأییدکنندگان

 

اضافه کردن چک لیست کنترل کیفی خدمات پس از فروش (شناسنامه کالا)

افزودن "گزارشات تأمین" به بخش گزارش‌های ماژول محصول

تغییر

✔️ نمایش حساب پرنت در شناسنامه پرنت کالا.

✔️ کپی کردن کد و نام کالا در شناسنامه کالا با شرت کات.

✔️ غیراجباری کردن انتخاب تحویل گیرنده در حواله مصرف گارانتی .

✔️ تغییر در لینک سطرهای درخواست کالا به عملیات حواله مصرف مرکز/انتقال.

✔️ عدم برداشتن تایید دیگر کاربران، در صورت برگشت درخواست کالا به بررسی توسط یک کاربر.

رفع باگ

✔️اصلاح نمایش نوتیفیکشن به ازای اعلان خودکار.

✔️ اصلاح نمایش اعداد در نسخه انگلیسی تیم یار.

✔️ اصلاح نام سرستون تحویل گیرنده در حواله امانی.

✔️ اصلاح عدم ارسال نوتیفای مطلع برای کاربر در حواله سفارش تولید.


تاریخ بروزرسانی:1401.05.23

نسخه 4.15.4733.18941 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ذخیره‌سازی سریال و سری‌ساخت به صورت موقت برای پیش‌گیریِ از دست رفتن داده‌ها در سناریوهایی همچون:

  • خاموش شدن سیستم بر اثر قطعی برق، کرش یا . ..
  • بسته شدن تصادفی مرورگر اینترنتی
  • بسته شدن تب
  • و... .

✔️ اضافه کردن لینک و شماره برگه پذیرش در ویوی درخواست کالا .

✔️ امکان غیرفعال نمودن برخی از ویژگی‌های کالا و عدم نمایش آن در عملیات فروش.

اضافه کردن لینک و شماره برگه پذیرش در ویوی درخواست کالا

امکان ذخیره سریال های کالا در حالت پیش نویس بدون زدن تأیید فاکتور

امکان غیر فعال نمودن ویژگی کالا و عدم نمایش آن در عملیات فروش

 

تغییر

✔️نمایش ستون " نوع ضریب" در پرینت bom.

✔️امکان ثبت عملیات در تب پیش نویس بدون وارد نمودن سریال و یا سری ساخت اجباری کالا.

✔️ تغییرات تابع getProfile - ماژول محصول .

رفع باگ

✔️ اصلاح لیبل acl انتخاب کالای جایگزین در bom.

✔️ اصلاح نمایش آیکن ابطال در ایندکس یکسری از عملیات ها مطابق ویو آن .


تاریخ بروزرسانی:1401.05.02

نسخه 4.13.4671.18839 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت فیلتر نمودن نوع درخواست کالا.

✔️افزودن فیلتر برای درخواست‌های تأمین نشده (شناسنامه کالا) .

✔️افزودن ستون "نوع ضریب" و تیک " امکان افزودن سطر" در bom کالا.

✔️فراهم‌سازی امکان تأیید و تأمین همزمان برای درخواست‌های قطعه یدکی / کالا .

قابلیت فیلتر نمودن نوع درخواست کالا

فراهم‌سازی امکان تأیید و تأمین همزمان برای درخواست‌های قطعه یدکی / کالا

اضافه کردن فیلتر برای درخواست‌های تأمین نشده (شناسنامه کالا)

 

تغییر

✔️ لحاظ نمودن حساسیت به حروف کوچک و بزرگ در تعریف موقعیت مکانی.

✔️یکسان شدن دسترسی تامین کالا ،در دسترسی ها .

رفع باگ

✔️ اصلاح سرچ موقعیت مکانی.

✔️ جلوگیری از نمایش حساب های پرنت در شناسنامه کالا.

✔️ اصلاح امکان حذف سطر از حواله انتقال در تب پیش نویس.

✔️ اصلاح خطای نامعتبر بودن فرمت فایل CSV  هنگام درون‌ریزی انبارگردانی در مرورگر کروم.


تاریخ بروزرسانی:1401.04.12

نسخه 4.12.4671.18739 تیم‌یار

رفع باگ

✔️اصلاح چکینگ ابطال عملیات با وضعیت پیش نویس در صورت بسته بودن تعدادی انبار مربوطه .

✔️اصلاح ثبت سریال با الگوی حرف و عدد برای کالای سریال و سری‌ساخت پذیر .

✔️اصلاح حذف دائم عملیات دارای کالای سریال پذیر با سطر تکراری .

✔️ اصلاح مشکل در نمایش ویژگی خدمت .


تاریخ بروزرسانی:1401.03.29

نسخه 4.11.4656.18686 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن گزارش کالاهای تأمین نشده در ماژول محصول .

✔️ ایجاد گزینه تأمین برای حواله‌های صادره از ماژول خدمات .

✔️ امکان تأمین درخواست کالا از شناسنامه کالا .

امکان تأمین درخواست کالا از شناسنامه کالا

اضافه شدن گزارش کالاهای تأمین نشده در ماژول محصول

 

ایجاد گزینه تأمین برای حواله‌های صادره از ماژول خدمات

تغییر

✔️ حذف جداول غیر کاربردی اضافات و تعدیلات .

✔️ امکان بستن برگه اضافات و تعدیلات فقط با تایید کاربر.

رفع باگ

✔️اصلاح نحوه محاسبه فی رسید سفارش تولید.

✔️اصلاح دسترسی گزارش وضعیت موجودی انبار .

✔️اصلاح دسترسی تغییر وضعیت BOM از طریق گروه .

✔️اصلاح خالی شدن فیلد موقعیت مکانی در شناسنامه کالا .

✔️اصلاح ارسال درخواست خرید خودکار برای کالای ویژگی دار .

✔️اصلاح ثبت تعدادی رسید انتقال برای کالای سریال غیر اجبار .

✔️اصلاح تایید انجام اضافات و تعدیلات در گزارش کالاهای نیازمند به آن .

✔️اصلاح استخراج حواله سفارش تولید و محاسبه رسید آن در اضافات و تعدیلات .

✔️عدم امکان حذف سال مالی در صورت بستن یا تثبیت انبار و وجود تنظیمات انبارگردانی .

✔️نمایش کالاهای فاقد گروه در گزینه "سایر" در گزارش کالاهای نیازمند به اضافات و تعدیلات.


تاریخ بروزرسانی:1401.03.08

نسخه 4.10.4637.18575 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ایجاد درخواست داشبورد در ماژول محصول.

ایجاد درخواست داشبورد در ماژول محصول


تاریخ بروزرسانی:1401.02.25

نسخه 4.10.4637.18496 تیم‌یار

تغییر

✔️ بهینه سازی سرعت در حذف دائم عملیات .

✔️ بهینه سازی سرعت اجرا کردن در اضافات و تعدیلات.

✔️ اصلاح مبلغ شروع دوره با وجود گردش در سال مالی .

✔️ نمایش شماره سطر و نام کالای غیرفعال در حین حذف دائم عملیات .

رفع باگ

✔️اصلاح روندینگ عملیات تا دو واحد ارزپایه در اضافات و تعدیلات.

✔️ چکینگ بازه سال مالی برای ثبت و ویرایش عملیات در حالت همزمانی.


تاریخ بروزرسانی:1401.02.11

نسخه 4.8.4613.18415 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ نمایش تمامی عملیات مرتبط با هر سریال در بخش سریال کالا .

✔️ بررسی موارد امنیتی ماژول محصول .

✔️ بهینه سازی اعمال و ثبت تغییرات در اضافات و تعدیلات.

نمایش تمامی عملیات مرتبط با هر سریال در بخش سریال کالا

تغییر

✔️ امکان ویرایش ریالی سفارش تولید در صورت وجود انبارگردانی.

✔️ کاهش محدودیت حجم دیتا در ثبت تغییرات اضافات و تعدیلات از طریق فایل.


تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28

نسخه 4.8.4611.18348 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ بستن انبار ها با نمایش هشدار به کاربر .

✔️ امکان انتخاب سند مبنا در رسید محصول .

✔️ تفکیک سریال های نامعتبر از سریال های معتبر در سریال کالا .

✔️ بهینه سازی گزارش کالای نیازمند به اضافات و تعدیلات.

  بهینه سازی گزارش کالاهای نیازمند به اضافات وتعدیلات

رفع باگ

✔️اصلاح ثبت رکورد حسابداری ارزی اضافات وتعدیلات .

✔️اصلاح ارور ویرایش  سفارش تولید در اضافات و تعدیلات .

✔️اصلاح پیغام عدم ارسال فرم با موفقیت انجام نشد در حجم بالای ارسال اضافات و تعدیلات.

✔️ عدم امکان مشاهده پوشه محصول بدون داشتن دسترسی ویرایش .

✔️ عدم ایجاد زیرپوشه جدید .

امکان انتخاب سند مبنا در رسید محصول


 تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17   

نسخه 4.7.4551.18210 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️  امکان تهیه گزارش از کالاهایی که نیازمند اضافات و تعدیلات هستند.

✔️امکان اضافه کردن ایجاد پوشه محصول .

امکان اضافه کردن ایجاد پوشه محصول

رفع باگ

✔️ در اضافات و تعدیلات چکینگ صفرنبودن فی و مبلغ کل فقط برای ارز پایه انجام شود.

✔️ رفع مشکل اکسپورت لیست اسامی کالاها در انبارگردانی .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03   

نسخه 4.7.4551.18126 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ اصلاح برگشت از حسابداری درحواله ها.

✔️ اصلاح مشکل عدم فراخوانی سفارشات فروش در برآورد تولید (تصحیح چکینگ ویژگی پذیر بودن یا نبودن کالا) .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19   

نسخه 4.6.4498.18088 تیم‌یار

تغییر

✔️ ثبت سند انبارگردانی به صورت کلی .

رفع باگ

✔️برقراری ارتباط و تناظر داده‌ای در بین سریال‌ و سری‌ساخت‌های حواله و رسید انتقال .

✔️اصلاح مغایرت موجود بین گزارش وضعیت موجودی کالا و اکسل آن .

✔️ اصلاح نمایش کاردکس کالا برای کاربر تعدادی .

✔️ چکینگ عدم انتخاب واحد در ویرایش کالا .

✔️ باگ در سفارش تولید .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05   

نسخه 4.6.4498.18037 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️  امکان لینک سطر درخواست کالا به حواله مربوطه.

✔️ امکان نمایش گزارشات در منوی کناری شناسنامه کالاها .

امکان نمایش گزارشات در منوی کناری شناسنامه کالاها

تغییر

✔️امکان فریز برای ستون‌های گزارش کاردکس .

رفع باگ

✔️ اصلاح نمایش ارز پایه در ویو عملیات ارزی .

✔️ اصلاح محاسبات رسید تولید در اضافات و تعدیلات .

✔️ تصحیح عملکرد حذف سریال‌ها در حواله و رسید انتقال .

✔️اصلاح پیغام خطاهای مربوط به فرم های ماژول اقدام در صفحات مختلف ماژول  محصول .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.10.21   

نسخه4.5.4485.17988 تیم‌یار

تغییر

✔️ بهینه سازی نمایش عملیات همزمان در لیست اضافات و تعدیلات.

✔️ اعمال برخی تغییرات به منظور بهبود مدیریت حافظه در سطح ماژول محصول .

رفع باگ

✔️ عدم نمایش تب موقعیت مکانی در تنظیمات کالا .

✔️ اصلاح نمایش ارز پایه و سمت کاربر در داشبورد ماژول محصول .

✔️ اصلاح نمایش سفارش تولید های همزمان در لیست اضافات و تعدیلات .

✔️ جلوگیری از امکان انتخاب مشخصات برای کالا در صورت استفاده از آن در BOM/سفارش تولید .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07   

نسخه 4.5.4485.17947 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️  قابلیت انتخاب موقعیت مکانی در انبار ها .

✔️ امکان انبارگردانی بر حسب موقعیت مکانی کالا در هر انبار.

✔️ امکان درون‌ریزی و برون‌ریزی موقعیت مکانی در ایمپورت / اکسپورت انبار .

✔️ فراهم‌سازی امکان درون‌ریزی/برون‌ریزی لیست شمارش کالاها در دفعات مختلف انبارگردانی .

 امکان انبارگردانی برحسب موقعیت مکانی کالا در هر انبار

 

 قابلیت انتخاب موقعیت مکانی در انبارها

تغییر

✔️ اعمال برخی تغییرات و بهینه‌سازی‌ها در بخش درون‌ریزی لیست انبار .

✔️ اعمال برخی تغییرات و بهینه‌سازی‌ لیست اضافات و تعدیلات.

رفع باگ

✔️ حذف کردن توابع مربوط به ایجاد واحد خودکار: گرم/متر .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23   

نسخه 4.4.4469.17866 تیم‌یار

تغییر

✔️  بازنگری محاسبات ارزی در اضافات و تعدیلات.

رفع باگ

✔️ اصلاح سرچ کالا در گزارش وضعیت موجودی انبار.

✔️ اصلاح عدم امکان ثبت سطر مبلغ تکراری در  BOM .

✔️ اصلاح نمایش نام کاربر در دسترسی ماژول محصول.

✔️ جلوگیری از ذخیره نیمه‌کاره عملیات سفارش تولید .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.09.09   

نسخه 4.4.4469.17816 تیم‌یار

تغییر

✔️  عدم نمایش آیکن ویرایش در رسید شروع دوره سیستمی.

رفع باگ

✔️ باگ تبدیل واحد عملیات در صورت ویرایش واحد .

✔️امکان ثبت اضافات و تعدیلاcت برای حواله تحویل فروش.

✔️ مصرف شدن کالا در سفارش‌تولید بدون حواله شدن آن .

✔️ اصلاح نمایش واحد فرعی اعشاری در اضافات و تعدیلات.

✔️ اصلاح مشکل  واحد فرعی مربوط به درون ریزی رسید شروع دوره .

✔️  اصلاح اختلاف یک ریال بر اثر روندینگ عملیات در اضافات وتعدیلات .

✔️ اصلاح ثبت داده نامعتبر نرخ برابری توسط کاربر تعدادی در سازمان اعشار.

✔️ عدم نمایش نام کالا در ارور در برگشت از حسابداری (رسید شروع دوره) .

✔️  اصلاح تغییر وضعیت رسید و حواله سفارش تولید پس از ثبت تغییرات در اضافات و تعدیلات.


 تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25    

نسخه 4.3.4381.17767 تیم‌یار

تغییر

✔️  امکان درون ریزی رسید شروع دوره برای کالای دارای گردش .

✔️  نمایش نام کالای تکراری و شماره سطر هنگام ذخیره در BOM .

رفع باگ

✔️بررسی باگ سریال در سفارش تولید.

✔️  اضافه شدن واحد پیش فرض در تنظیمات .

✔️ اصلاح مشکل عدم امکان افزودن مشخصات توصیفی جدید .

✔️جلوگیری از رسید کردن دوباره یک سریال مشخص، از یک کالا/ویژگی،در رسیدهای از نوع تولید.

✔️  اصلاح مشکل عدم تغییر نام تحویل‌دهنده / تحویل‌گیرنده در صورت ویرایش نام شخص در ماژول حسابداری .


تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه 4.3.4381.17707 تیم‌یار

تغییر

✔️  امکان حذف رسید شروع دوره سیستمی در صورت تامین موجودی.

✔️  امکان ثبت و تایید مقدار صفر برای فیلد " مقدار/تعداد تایید شده " در درخواست کالا.

رفع باگ

✔️ اصلاح عدم امکان انتخاب واحد برای خدمت‌.

✔️ امکان حذف سطر در حواله مصرف مرکز و حواله انتقال.

✔️ اصلاح چکینگ تکراری بودن کالا و انبار در صفحه ویرایش عملیات‌ها .

✔️ فراخوانی فی کالا از سند مبنا در برگشت از فروش عطف به فاکتور فروش سال مالی قبل در اضافات و تعدیلات.


 تاریخ  بروزرسانی : 1400.07.27  

نسخه 4.3.4381.17647 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ویرایش و تغییر بارکد ویژگی‌ها صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود گردش برای ویژگی کالا .

✔️ اضافه شدن مرحله «کامل» به درخواست کالا و قابلیت تکمیل درخواست‌ها بعد از عطف .

✔️ امکان ویرایش کردن مقدار و حذف سطر برای حواله‌های مصرف مرکز عطف به درخواست کالا .

امکان ویرایش و تغییر بارکد ویژگی‌ها صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود گردش برای ویژگی کالا

اضافه شدن تب کامل به درخواست کالا و امکان ویرایش مقادیر و حذف سطرها برای حواله های انتقال و مصرف مرکز

رفع باگ

✔️ اصلاح عدم نمایش گردش کالا در اضافات و تعدیلات .

✔️امکان به اجرا بردن BOM های استفاده شده در خدمات .

✔️ اصلاح محاسبه مقدار کالای دارای واحد اعشار در اضافات و تعدیلات.

✔️ اصلاح ثبت سریال‌ های بازه‌ای در حواله‌ های مربوط به فاکتور  فروش .

✔️ عدم امکان ویرایش مقدار کالا در حواله مصرف مرکز با توجه به صدور تگ انبارگردانی.


 تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12     

نسخه 4.3.4381.17555 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ نمایش باقی‌مانده کاردکس و موجودی رزرو شده هر کالا به تفکیک انبار در درخواست کالا .

✔️ اضافه شدن مرحله «کامل» به درخواست کالا .

✔️ قابلیت تکمیل درخواست‌ها بعد از عطف به حواله انتقال .

✔️ اضافه شدن مرحله «کامل» به درخواست کالا (نوع انتقال) و قابلیت تکمیل درخواست‌ها بعد از عطف .

نمایش باقی‌مانده کاردکس و موجودی رزرو شده هر کالا به تفکیک انبار در درخواست کالا

 

رفع باگ

✔️ اصلاح لینک از اقدام به حواله مصرف پروژه .

✔️ اصلاح عطف درخواست کالا به حواله انتقال .

✔️ عدم امکان ویرایش و چکینگ رزرو برای کالاهای وابسته دراضافات و تعدیلات.

✔️ اصلاح عملیات خروج از انبار با توجه به حداقل موجودی برای کالای شناسایی ویژه.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30     

نسخه 4.3.4381.17475 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ بهینه‌سازی و اصلاحات مورد نیاز در بخش اضافات / تعدیلات

  • اصلاح عملیات اضافات / تعدیلات با در نظر گرفتن فرمول ساخت (شامل مواد اولیه و نیمه‌ساخته‌ها) و تاثیر آن‌ها طی فرآیند تولید برمحاسبات قیمت تمام شده کالا
  • نمایش کالاهای وابسته در اضافات/تعدیلات
  • بهینه‌سازی سرعت محاسبات

✔️ امکان جلوگیری از غیرفعال کردن کالا در صورت دارا بودن موجودی .  

✔️اضافه کردن  میانبر به کاردکس هر کالا در محل خود کالا در ماژول محصول .

 بهینه سازی و اصلاحات مورد نیاز در اضافات و تعدیلات

امکان جلوگیری از غیرفعال کردن کالا در صورت دارا بودن موجودی

 

اضافه کردن  میانبر به کاردکس هر کالا در محل خود کالا در ماژول محصول

 

تغییر

✔️ نمایش کد کالا در صفحه ایجاد/ویرایش/نمایش BOM و سفارش تولید .

رفع باگ

✔️خالی کردن مقدار انبارها و نیازمندی به محاسبه مجدد مبالغ در صورت ویرایش کردن تاریخ عملیات در سفارش تولید .

✔️ اصلاح کارکرد امکان لینک کردن در بخش درخواست کالا .

✔️افزودن شرط شناسه سازمان در چکینگ استفاده از کالا در BOM هنگام حذف کالا .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.17382 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ثبت حسابداری حواله / رسید انتقال بر اساس شناور انتخابی برای انبار مبدأ و مقصد.

امکان ثبت حسابداری حواله / رسید انتقال بر اساس شناور انتخابی برای انبار مبدأ و مقصد

تغییر

✔️اعمال تغییرات مربوط به آغاز و پایان سال مالی در ماژول محصول.

رفع باگ

✔️ عدم امکان ابطال رسید کالای فایفو.

✔️ عدم امکان ثبت و استفاده از سریال های موجود انبار در حواله.


   تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02  

نسخه 4.3.4360.17319 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ اصلاح نمایش پیغام در صورت عدم ذخیره تنظیمات دسترسی کاربران .

✔️ عدم امکان ویرایش کالای سریال پذیر از نوع اجبار در حواله.

✔️ یکسان‌ سازی مقادیر حواله‌ها در صورت ورود دیتا با سرعت بالا.

✔️ نمایش جزئیات موجودی کالا در عملیات خرید .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4360.17253 تیم‌یار

تغییر

✔️ عدم نمایش خطای محدودیت 200 سطری ثبت سریال در حالت "انتخاب تکی" .

✔️ امکان ویرایش رسید متصل به فاکتور خرید و ثبت تاریخ تولید و انقضاء کالا.

✔️ عدم نمایش دادن آیکون حذف دائم برای رسید انتقال باطل شده .

 

رفع باگ

نمایش لیست کالا در پرینت درخواست کالا.


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.17143 تیم‌یار

تغییر

امکان حذف انبار پیش فرض در تنظیمات ماژول محصول .

رفع باگ

اصلاح عدم نمایش تنظیمات کالا در acl هنگام تعریف کالا/خدمت جدید .

نمایش حداقل و حداکثر موجودی ویژگی کالا  در گزارش وضعیت موجودی .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3.4310.17064 تیم‌یار

قابلیت جدید

نمایش دیدگاه‌های کاربران در بخش «نظرات» شناسنامه کالا .

 

نمایش دیدگاه‌های کاربران در بخش «نظرات» شناسنامه کالا

 

تغییر

✔️ عدم امکان سریال پذیری خدمت.

رفع باگ

✔️ حذف و جایگزینی تاییدکنندگان درخواست کالا متناسب با مسئول انبار انتخابی .

✔️ اصلاح نمایش تعداد حروف در تنظیمات ترتیب در قسمت سطح بندی کالا.

✔️ رفع مشکل دسترسی گروهی به انبارها .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه 4.3.4277.16944 تیم‌یار

تغییر

✔️اضافه کردن فیلد «عرض نوار برچسب» در بخش تنظیمات چاپ بارکد کالا/خدمات .

✔️امکان ویرایش مقدار کالای فایفو در حواله‌های موجود در تب پیش‌نویس .

✔️تغییر یافتن ماژول محصول از ساختار DLL به EXE (فایل اجرایی مستقل)

✔️نمایش پیغام کانفرم برای صدور اسناد عملیات انبارگردانی .

✔️نمایش ساختار درختی در نمایش شناسنامه کالا .

✔️بهینه‌سازی سرعت بارگذاری لیست کالاها .

رفع باگ

✔️رفع مشکل خالی شدن تاییدکنندگان درخواست کالا در صورت ایجاد با کاربر غیر ادمین و فاقد دسترسی به تایید درخواست کالا .

✔️رفع مشکل عدم امکان حذف مشخصات توصیفی در صورت عدم استفاده در کالاها .

✔️عدم نمایش ارور اشتباه مبنی بر استفاده شدن BOM در تولید/خدمات در تیمچه .

✔️اصلاح نمایش لیبل «اجازه داده شد» در دسترسی گروهی به PDA و سریال کالا .

✔️اصلاح ذخیره نشدن رسید کالای شناسایی ویژه در حواله فاکتور فروشگاهی .

✔️اصلاح کارکرد قابلیت نمایش کامل نام کالا در تنظیمات کالا / خدمت .

✔️اصلاح چکینگ مربوط به تثبیت بودن انبار حین ثبت اضافات/تعدیلات.

✔️عدم ذخیره رسید انتخاب شده در حواله با کالای شناسایی ویژه.

✔️برداشتن چکینگ حداقل موجودی هنگام ورود کالا به انبار .

✔️عدم تغییر تنظیمات سطح بندی در صورت گردش کالا.

✔️جلوگیری از حذف کالا در صورت استفاده در BOM .

✔️اصلاح نمایش تکراری اسامی کالاها در ACL .

✔️امکان حذف قطعی حواله با کالای فایفو .

✔️جلوگیری از درون‌ریزی کالا با کد تکراری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه  4.3.4240.16739  تیم‌یار

تغییر

✔️تغییر در نحوه واکشی و ترکیب اسامی کالاها (در تکمیل تغییرات مربوط به حذف کش کالاها) .

✔️نمایش دادن نام کالا / ویژگی در ارور حداقل موجودی حین ابطال عملیات .

✔️عدم چکینگ رسید های ریالی نشده هنگام ثبت تعدادی عملیات خروج.

رفع باگ

✔️اصلاح چکینگ شروع دوره .

✔️اصلاح چکینگ تکراری بودن / نبودن کد در هنگام درون‌ریزی کالا .

✔️اصلاح کارکرد نمایش کامل نام کالاها متناسب با تنظیمات کالای انتخابی .

✔️رفع مشکل کارکرد امکان یا عدم امکان ثبت کالای تکراری در تنظیمات عملیات .

✔️اصلاح چکینگ بسته بودن تعدادی انبار در حین عملیات ورود و خروج به ازای انبارها .

✔️رفع مشکل عدم نمایش دکمه کالا / خدمت جدید برای کاربر غیر ادمین ماژول محصول .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.13     

نسخه 4.3.4234.16663 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان ارجاع مستقیم حواله‌ی فاکتور فروش به مجوز خروج کالا .

تغییر

✔️نمایش نام و کد کالا در ارور مربوط به عدم انتخاب حساب حین ثبت حسابداری عملیات .

✔️حذف شدن کش کالاها؛ بهینه‌سازی سرعت خواندن دیتا در تعداد بالا .

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم امکان مشاهده شماره برگه رسیدهای امانی در سند مبنای حواله برگشت امانی .

✔️رفع مشکل عدم کارکرد اصلاح مبلغ در رسید شروع دوره .

✔️اصلاح مشکل سریال و سری‌ساخت در رسید انتقال .

✔️رفع مشکل تخصیص کد به درون‌ریزی شروع دوره .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.16561 تیم‌یار

تغییر

✔️فراهم شدن امکان ثبت شروع دوره سیستمی با وجود عملیات تعدادی در سال مالی جاری بسته به تایید یا عدم تایید کاربر .

✔️نمایش نام کالا در ارور مربوط به کالای غیرفعال در حین ثبت حسابداری عملیات .

رفع باگ

✔️اصلاح چکینگ مربوط به تغییر شمارنده مربوط به عملیات ماژول محصول در صورت وجود شماره برگه رزرو شده .

✔️اصلاح نمایش رکوردهای حسابداری رسید انتقال در تنظیمات صدور سند تجمیع .

✔️جلوگیری از حذف شدن سطر حواله‌ در صورت وقوع خطا در افزودن سطری دیگر .

✔️رفع مشکل عدم اعمال شدن تغییر در تاییدکنندگان درخواست کالا .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.16467 تیم‌یار

رفع باگ

✔️اصلاح نمایش عنوان کالا در نوتیفای مربوط به نقطه سفارش نیمه‌ساخته‌ها در سفارش تولید .

✔️اصلاح چکینگ مربوط به جلوگیری از ویرایش سفارش تولید در صورت مغایرت در BOM فعال .

✔️اصلاح چکینگ مربوط به مقادیر نامعتبر در درون‌ریزی شمارش انبارگردانی .

✔️اصلاح چکینگ موجودی در ابطال و مرجوعی عملیات .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.24     

نسخه 4.3.4218.16422 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان درون‌ریزی فایل شمارش انبارگردانی کالاها .

امکان درون‌ریزی فایل شمارش انبارگردانی کالاها

تغییر

✔️نمایش نام کالا / ویژگی و شناسه عملیات در خطای مربوط به وجود عملیات ریالی شده در برگشت از حسابداری .

✔️امکان برگشت از ریالی کردن حواله مربوط به فاکتور فروش به منظور فراهم شدن امکان ویرایش آن .

رفع باگ

✔️اصلاح ثبت تغییرات در اضافات / تعدیلات حواله و رسید انتقال .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.16355 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️فراهم شدن امکان ثبت تعدادی / حسابداری حواله و رسید انتقال به صورت تفکیک شده .

فراهم شدن امکان ثبت تعدادی / حسابداری حواله و رسید انتقال به صورت تفکیک شده

تغییر

✔️جلوگیری از تغییر دادن حساب کالا در صورت وجود گردش ریالی برای آن .

رفع باگ

✔️اصلاح مشکل انتخاب ویژگی کالاها در تنظیمات انبارگردانی .

✔️رفع مشکل ثبت مجوز خروج کالا .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه 4.3.4200.16241 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن چک منو و امکان تغییر سایز ستون‌ها در ویو و صفحه ایجاد/ویرایش سفارش تولید .

تغییر

✔️نمایش کالاهای غیرفعال در لیست کالاها با رنگ متمایز .

رفع باگ

✔️اصلاح کارکرد دکمه تنظیمات حداقل موجودی .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه 4.3.4120.16143 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان تنظیم خودکار تاییدکنندگان درخواست کالا متناسب با مسئول انبار انتخابی .

✔️امکان وارد کردن سریال کالا با طول و فرمت‌های مختلف .

✔️امکان تغییر دادن نوع رسید در صفحه ویرایش .

امکان تنظیم خودکار تاییدکنندگان درخواست کالا متناسب با مسئول انبار انتخابی

امکان وارد کردن سریال کالا با طول و فرمت‌های مختلف

امکان تغییر دادن نوع رسید در صفحه ویرایش

تغییر

✔️نمایش گزینه «همه» برای کاربر مدیر ماژول محصول در گزارش وضعیت موجودی و گزارش کالاهای کم‌گردش .

✔️نمایش صحیح نام تغییر دهنده در ویرایش درخواست کالا .

✔️نمایش کامل نام کالا در ACLهای ماژول محصول .

رفع باگ

✔️اصلاح چکینگ سال مالی انتخابی در هنگام ابطال / بازیابی و حذف دائم عملیات خرید و فروش .

✔️اصلاح نمایش لیست کالاها در گزارش وضعیت موجودی انبار مطابق با انبار انتخابی .

✔️جلوگیری از ذخیره مقدار پیش‌فرض "0" برای مشخصه از نوع «عدد» در ویژگی کالا .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.16069 تیم‌یار

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم بروز شدن نام کالا سمت پورتال فروش در صورت ویرایش نام کالا .

✔️جلوگیری از ایجاد شدن سفارش تولید در صورت وجود خطا از سمت حسابداری .

✔️رفع مشکل عدم چکینگ بسته بودن انبار در هنگام توقف سفارش فروش .

✔️رفع مشکل لینک یک‌طرفه شناسنامه کالا به دیگر برگه‌ها .

✔️رفع مشکل عدم نمایش توضیحات در شناسنامه کالا .

✔️رفع مشکل بازگردانی فاکتور فروش دارای خدمت .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.16016 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️پیشنهاد کد کالا / خدمت در سطح اول .

رفع باگ

✔️رفع مشکل حذف دائم کردن سفارش تولید در صورت تعیین سریال برای رسید آن .

✔️رفع مشکل مربوط به پیغام خطای برگشت از حسابداری در عملیات .

✔️اصلاح چکینگ دسترسی ادمین برای نمایش «همه» در گزارشات .

✔️چکینگ صحیح انتخاب واحد برای خدمت در ویرایش .

✔️رفع مشکل ویرایش کالا / انبار در درخواست کالا .

✔️رفع مشکل پرینت اطلاعات مشتری در عملیات .

✔️اصلاح نام ارز پایه در ویوی عملیات .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه 4.2.4085.15945 تیم‌یار

رفع باگ

✔️رفع مشکل خطای مروبط به نام کالای تکراری .

✔️رفع مشکل دسترسی کاربر به انبار .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4052.15922 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان ویرایش کردن مقادیر حواله انتقال عطف به درخواست کالا .

✔️اضافه شدن ماهیت تعیین تکلیف به انبار .

امکان ویرایش کردن مقادیر حواله انتقال عطف به درخواست کالا

اضافه شدن ماهیت تعیین تکلیف به انبار

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم امکان استفاده از سریال‌های موجود در انبار مقصد (انتقال انبار به انبار) .

✔️رفع مشکل عدم ثبت تغییرات در اضافات تعدیلات برای کالای فاقد حداقل موجودی .

✔️رفع مشکل عدم امکان «به اجرا» کردن BOM .


    تاریخ بروزرسانی: 0412     

نسخه 4.2.3990.15808 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اسکن تکی و گروهی از طریق بارکدخوان در کنترل سریال کالا .

اسکن تکی و گروهی از طریق بارکدخوان در کنترل سریال کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.20     

نسخه 4.2.3972.15808 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان مدیریت و کنترل مقدار حداقل موجودی کالا در انبار به تفکیک ماژول .

✔️امکان وارد کردن سریال و سری ساخت در رسید و حواله سفارش تولید .

امکان وارد کردن سریال و سری ساخت در رسید و حواله سفارش تولید

امکان مدیریت و کنترل مقدار حداقل موجودی کالا در انبار به تفکیک ماژول

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه 4.2.3938.15765 تیم‌یار

تغییر

✔️تغییرات ظاهری در صفحه ایجاد و ویرایش کالا/خدمت .

تغییرات ظاهری در صفحه ایجاد و ویرایش کالا/خدمت


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه 4 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان ثبت اصلاحی برای BOMهای موجود در تب اجرا .

✔️امکان حذف گروهی سریال کالا .

امکان ثبت اصلاحی برای BOMهای موجود در تب اجرا

امکان حذف گروهی سریال کالا

تغییر

✔️اعمال تغییرات ظاهری در شناسنامه کالا .

✔️تغییر یافتن پیغام عدم ثبت کالای تکراری و اضافه کردن نام کالا به محتوای آن .

✔️نمایش کانفرم در صورت بستن صفحه عملیات دارای دیتای سیو نشده .

اعمال تغییرات ظاهری در شناسنامه کالا

رفع باگ

✔️مخفی شدن دکمه «دخیره کردن» در سفارش تولید در مواقع قطعی سرور یا اینترنت جهت جلوگیری از ذخیره چندباره آن .

✔️جلوگیری از بستن ریالی انبار در صورت نیازمندی کالا به اضافات/تعدیلات (پوشش حواله انتقال/سفارش تولید) .

✔️اصلاح چکینگ غیرفعال بودن کالا در صورت رزرو در سفارش فروش و «به اجرا» کردن آن سفارش .

✔️اصلاح نمایش موجودی کالای انتخابی در درخواست خرید به ازای همه انبارها .

✔️رفع مشکل عدم امکان حذف گروه‌بندی کالا در بخش پورتال فروش .

✔️رفع مشکل وجود محدودیت در تعریف ویژگی توصیفی کالاها .

✔️رفع مشکل ذخیره و نمایش چندباره قیمت فروش کالاها .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.26     

نسخه 3.12.2731.15586 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️فراهم شدن امکان ویرایش تاریخ عملیات در حواله پیش‌نویس مربوط به فاکتور فروش فروشگاهی

تغییر

✔️تغییر در خطای مبلغ نامعتبر به هنگام ثبت یا اصلاح مبلغ رسید شروع دوره سیستمی و لحاظ کردن نام و کد کالا در آن .

✔️بهینه‌سازی در سرعت بارگذاری لیست کالا و همینطور بهبود سرعت فیلتر کالا بر اساس نام و کد .

✔️تغییر در پیشنهاد سریال و سری‌ساخت برای رسید / حواله برگشت امانی .

✔️تغییر در چکینگ ثبت تعدادی رسید شروع دوره برای کالای دارای گردش .

✔️بهبود کیفیت تصاویر در هنگام بارگذاری آنان در شناسنامه محصولات .

✔️تغییر در چکینگ حذف مشخصه‌ها در مشخصات کالا .

✔️تغییر و بهینه‌سازی آپلود عکس در شناسنامه کالا .

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم امکان ثبت فاکتور فروش / حواله به ازای سریال‌هایی انتقال داده شده از انباری به انبار دیگر .

✔️رفع مشکل محاسبه اعداد بدهکار و بستانکار در ثبت حسابداری حواله فروش فروشگاهی در حالت ارزی .

✔️رفع مشکل ویرایش نشدن ویژگی توصیفی کالا در صورت استفاده شدن از ویژگی کالا در ماژول خدمات .

✔️جلوگیری از مشاهده موجودی کالاها در انبار در صورت عدم دسترسی به بخش کالاها .

✔️رفع مشکل محاسبات دوبله در ثبت حسابداری حواله فروش فاکتور فروشگاهی .

✔️اصلاح عملکرد لینک درخواست خرید اتوماتیک در شناسنامه کالای انتخابی .

✔️اصلاح پیشنهاد سریال و سری‌ساخت برای کالا حاوی کاراکتر (') در عنوان .

✔️اصلاح نمایش شماره برگه درخواست‌کالا در حواله مصرف / انتقال .

✔️اصلاح لیبل مربوط به رسید سفارش تولید در اضافات / تعدیلات .

✔️اصلاح مشکل عدم وجود سری‌ساخت کالا در رسید انتقال .

✔️رفع مشکل عدم امکان حذف کردن شرح سطرها در BOM .

✔️نمایش کامل نام کالا به همراه ویژگی در سریال‌کالا .

✔️اعمال اصلاحات در چکینگ موجودی کالای فایفو .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12      

نسخه 3.12.2731.15324 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️فراهم شدن امکان ویرایش حواله تحویل فروش - تغییر در مقدار و تاریخ عملیات .

✔️اضافه شدن فیلد «تحویل دهنده» به رسید دریافت از پروژه .

✔️فراهم شدن امکان حذف سطر کالا با روش قیمت‌گذاری میانگین از سفارش تولید .

فراهم شدن امکان ویرایش حواله تحویل فروش - تغییر در مقدار و تاریخ عملیات

اضافه شدن فیلد «تحویل دهنده» به رسید دریافت از پروژه .

تغییر

✔️تغییر در ابزار پرینت بارکد و رفع اشکالات موجود در چاپ افقی برچسب‌ها .

✔️تغییر یافتن نام ماژول «انبار» به ماژول «محصول» .

رفع باگ

✔️رفع مشکل تعریف تنظیمات سریال به صورت حرف و عدد / عدد و حرف با طول فرمت بالای 10 .

✔️رفع خطای بهای نامعتبر در هنگام عطف مجوز به فاکتور فروش .

✔️رفع کرش در سفارش فروش با تعداد ویژگی بیش از 100 عدد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.15284 تیم‌یار

تغییر

✔️جلوگیری از بستن ریالی انبار در صورت انجام نیمه‌کاره اضافات / تعدیلات در مقایسه با بازه سال مالی .

✔️بهینه‌سازی در سرعت بارگذاری جستجوی سریال‌ در عملیات‌‌ها

✔️بهینه‌سازی در سرعت فیلتر کردن سریال‌ در بخش سریال‌کالا

رفع باگ

✔️رفع خطای کافی نبودن موجودی به هنگام ثبت اضافات / تعدیلات برای ویژگی کالا .

✔️رفع مشکل نیازمندی دسترسی انبار برای مشاهده تنظیمات گروه‌بندی کالا .

✔️نمایش نام کالای فاقد موجودی در پیغام خطای مربوطه در سفارش فروش .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.15237 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن چک منو به تب ویژگی و ویژگی توصیفی .

اضافه شدن چک منو به تب ویژگی و ویژگی توصیفی

تغییر

✔️تغییر در چکینگ نیازمندی کالاها به اضافات/تعدیلات در حین بستن ریالی انبار .

✔️نمایش هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدار .

نمایش هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدار

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم نمایش سریال/سری‌ساخت در فاکتور برگشت از فروش .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه 3.12.2731.15182 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان تعریف ویژگی توصیفی برای محصول .

امکان تعریف ویژگی توصیفی برای محصول

تغییر

✔️غیراجباری شدن انتخاب تحویل گیرنده (شخص) در حواله انتقال .

✔️اعمال بهینه‌سازی در ثبت و چکینگ‌های سریال با مقادیر بالا .

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم امکان برگشت فاکتور خرید به وضعیت بررسی در صورت بسته بودن تعدادی انبار .

✔️رفع مشکل ثبت اضافات/تعدیلات برای حواله‌های مربوط به فاکتور فروشگاهی .

✔️رفع مشکل عدم امکان وارد کردن مبلغ برای رسید اضافی انبارگردانی .

✔️رفع مشکل ثبت درخواست خرید از سمت انبار با مقدار 0 .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.15100 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت چهار مرحله در BOM

✔️اضافه شدن دسترسی برای تعیین اشخاص تایید کننده

✔️امکان تعیین حالت تایید یکی (OR) / همه (AND) برای BOMها

✔️قابلیت ساختار درختی در BOM

✔️قابلیت Breadcrumb در BOMها

✔️قابلیت نسخه‌گذاری در BOMها

✔️قابلیت مقایسه میان نسخه‌های مختلف BOM

قابلیت چهار مرحله در BOM

قابلیت ساختار درختی در BOM

قابلیت Breadcrumb در BOMها

قابلیت نسخه‌گذاری در BOMها

قابلیت مقایسه میان نسخه‌های مختلف BOM

تغییر

✔️تغییر در نحوه ذخیره‌سازی ویژگی از نوع "لیست" برای کالاهای ویژگی‌دار

✔️برداشته شدن محدودیت افزودن ویژگی جدید به مشخصات از نوع "لیست"

تغییر در نحوه ذخیره‌سازی ویژگی از نوع "لیست" برای کالاهای ویژگی‌دار

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم امکان انتخاب حساب هزینه حواله مصرف مرکز در تب بررسی در صورت بسته بودن تعدادی انبار

✔️رفع مشکل عدم نمایش سری‌ساخت‌ها در فاکتور و برگشت از فروش (تغییرات انبار)

✔️حذف چکینگ سریال و سری‌ساخت برای رسید شروع دوره سیستمی

✔️رفع مشکل تعریف سریال گروهی به ازای ویژگی کالاها

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}