تاریخ بروزرسانی:1401.06.27

نسخه 4.16.4741.3396 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه کردن امکان رد کردن qc کالاها و ارجاع مجدد به تکنسین .

اضافه کردن امکان رد کردن qc کالاها و ارجاع مجدد به تکنسین

 

تاریخ بروزرسانی:1401.05.23

نسخه 4.15.4733.3343 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ فرآیند ثبت پذیرش در خدمات پس از فروش(فیلم آموزشی در نسخه بعدی قرار داده میشود)

✔️ ثبت فاکتور برای درخواست کالاهای فاقد گارانتی و تحویل شده در کامل کردن ثبت عملکرد .

ثبت درخواست کالا

 

ثبت حواله مصرف گارانتی

تبدیل حواله های فروش به فاکتور فروش

 

گزارش درخواست های تامین نشده خدمات

بررسی وضعیت درخواست در لیست سوابق

ثبت فاکتور برای درخواست کالاهای فاقد گارانتی و تحویل شده در کامل کردن ثبت عملکرد

رفع باگ

✔️ارسال پیامک برای شماره اشتباه از ماژول خدمات .

تغییر

✔️ رفع کندی در لیست سوابق در صورت انتخاب پارامتر مشتری.


تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.12.4671.3254 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ویجت بررسی وضعیت درخواست .

ویجت بررسی وضعیت درخواست


تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.11.4656.3236 تیم یار

قابلیت جدید

✔️امکان ثبت درخواست کالا در دستور خدمت .

✔️ ثبت درخواست کالا یا قطعه .

✔️ افزودن ویجت آماده جهت نمایش وضعیت پذیرش انجام شده با استفاده از شماره برگه پذیرش و لینک به صفحه لیست سوابق .

 

امکان ثبت درخواست کالا در دستور خدمت

افزودن ویجت آماده جهت نمایش وضعیت پذیرش انجام شده با استفاده از شماره برگه پذیرش و لینک به صفحه لیست سوابق

تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08     

نسخه 4.10.4637.3184 تیم یار

رفع باگ

✔️ سرچ Acl های در  ماژول خدمات .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28     

نسخه 4.8.4613.3144  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ توسعه الگوهای شروع و پایان گارانتی ها .

 

توسعه الگوهای شروع و پایان گارانتی ها

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03     

نسخه   4.7.4551.3076  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اعمال مشخصات در سریال قطعات  اختصاص یافته به کالا در خدمات .

اعمال مشخصات در سریال قطعات  اختصاص یافته به کالا در خدمات

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19     

نسخه   4.6.4498.3048   تیم یار

قابلیت جدید

✔️تغییردر الگوهای پیامک خدمات پس از فروش بر مبنای سریال گارانتی و سریال کالا    .

 

تغییردر الگوهای پیامک خدمات پس از فروش بر مبنای سریال گارانتی و سریال کالا


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.09     

نسخه   4.4.4469.2975 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن گزینه جدید در الگوی متن پیامک خدمات

 

اضافه کردن گزینه جدید در الگوی متن پیامک خدمات

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30     

نسخه 4.3.4381.2928 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اختصاص تاریخ گارانتی برای کالا با استفاده تاریخ فاکتور فروش و الگوی گارانتی کالا در خدمات .

اختصاص تاریخ گارانتی برای کالا با استفاده تاریخ فاکتور فروش و الگوی گارانتی کالا در خدمات

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3 تیم یار

رفع باگ

✔️ افزودن فاکتور فروش در ثبت عملکرد خدمات

✔️ افزودن رسید برگشت امانی در ثبت عملکرد

✔️ افزودن کالای سریال پذیر در رسید داغی تعویض کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه  4.3.4240.2841 تیم یار

تغییر

✔️ انجام تغییرات ماژول خدمات برای exe شدن .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.13     

نسخه  4.3.4234.2784 تیم یار

تغییر

✔️ انجام تغییرات ماژول خدمات برای exe شدن          

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه   4.3.4234.2770 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ارسال پیامک در مراحل مختلف پذیرش خدمات پس از فروش .

 

ارسال پیامک در مراحل مختلف پذیرش خدمات پس از فروش

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه   4.3.4200.2730 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد دسترسی برای جلو بردن ثبت عملکرد .

ایجاد دسترسی برای جلو بردن ثبت عملکرد

تغییر

✔️ بهینه سازی لود تکنسین در دستور خدمات پس از فروش

✔️ بهینه سازی جداول در خدمات پس از فروش

✔️ بررسی امنیتی مسیر های ماژول خدمات

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه  4.3.4200.2703  تیم یار

تغییر 

✔️ اضافه شدن بارکد سریال گارانتی در پرینت چاپ گارانتی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه  4.3.4120.2683  تیم یار

تغییر

✔️ تغییرات فرمت سریال کالای انبار در خدمات پیرو تغییرات محصول

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه  4.3.4120.2677  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ عدم امکان درج علت رد شدن ثبت عملکرد .

عدم امکان درج علت رد شدن ثبت عملکرد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه  4.2.4085.2630  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ گذاشتن فیلد علت تعویض به صورت انتخابی .

✔️ افزودن ویو و امکان پرینت فرم تعویض کالا با سریال تعویضی .

✔️ امکان پرینت درخواست گروهی پورتال .

✔️ امکان نمایش فیلدهای سفارشی در پرینت قبض .

 

 

گذاشتن فیلد علت تعویض به صورت انتخابی

افزودن ویو و امکان پرینت فرم تعویض کالا با سریال تعویضی

امکان پرینت درخواست گروهی پورتال

امکان نمایش فیلدهای سفارشی در پرینت قبض

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه  4.2.4052.2623  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان نمایش فیلدهای سفارشی در پرینت قبض .

✔️ اضافه کردن فیلد اظهارات مشتری و ارتباط آن با حالت خرابی .

✔️ گروه بندی فیلدهای موجود در فرم ها

اضافه کردن فیلد اظهارات مشتری و ارتباط آن با حالت خرابی

وگروه بندی فیلدهای موجود در فرم ها

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه  4.2.3938.2566  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ آلارم وجود سوابق در هنگام پذیرش کالا

 

آلارم وجود سوابق در هنگام پذیرش کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.20     

نسخه 4.2.3972.2557 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اصلاح تأیید و امضاء و نام تب ها برای یکپارچه سازی تیم یار (استفاده از به پیش نویس، به بررسی، به اجرا و ...) .

 

اصلاح تأیید و امضاء و نام تب ها برای یکپارچه سازی تیم یار .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه  4.2.3938.2541  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان تعویض کالا

✔️ ایجاد دسترسی دیدن همه برای درخواست، دستور و ثبت عملکرد

 

امکان تعویض کالا.

ایجاد دسترسی دیدن همه برای درخواست،دستور و ثبت عملکرد.

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه  4.2.3912.2485 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ارسال نوتیفای برای تکنسین مربوطه در تب انجام دستور خدمت .

✔️ امکان حذف گروهی سریال های گارانتی از بخش گارانتی ها .

✔️ اضافه شدن تولبار در صفحه ایجاد و ویرایش درخواست خدمت گروهی .

✔️ ایجاد امکان تغییر استفاده از گارانتی هنگام ثبت درخواست گروهی .

✔️ تنظیمات اجباری بودن فیلد های درخواست خدمت در ثبت درخواست گروهی.

 

ارسال نوتیفای برای تکنسین مربوطه در تب انجام دستور خدمت .

 امکان حذف گروهی سریال های گارانتی از بخش گارانتی ها .

اضافه شدن تولبار در صفحه ایجاد و ویرایش درخواست خدمت گروهی .

ایجاد امکان تغییر استفاده از گارانتی هنگام ثبت درخواست گروهی .

تنظیمات اجباری بودن فیلد های درخواست خدمت در ثبت درخواست گروهی .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.22     

نسخه 3.12.2731.2388 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع باگ در استفاده مکرر از فیلتر لیست سوابق (اصلی)

✔️ رفع باگ نمایش «نامشخص» به جای وضعیت ثبت عملکردهای تأیید/رد شده در لیست سوابق

✔️ رفع باگ پاک کردن فیلتر ایجاد کننده نسخه

✔️ رفع باگ محاسبه مجموع در لیست سوابق دارای چند درخواست از یک درخواست گروهی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.2334 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ لود مدت زمان تعمیر از لیست خدمات /کالا در ثبت عملکرد خدمات .

✔️ نمایش اطلاعات تحویل دهنده در ویو درخواست گروهی و اضافه شدن فیلد توضیحات اضافه در تنظیمات چاپ درخواست گروهی .

 

 

لود مدت زمان تعمیر از لیست خدمات /کالا در ثبت عملکرد خدمات

نمایش اطلاعات تحویل دهنده در ویو درخواست گروهی و اضافه شدن فیلد توضیحات اضافه در تنظیمات چاپ درخواست گروهی

رفع باگ

✔️ رفع مشکل رسید برگشت از امانی در ثبت عملکرد خدمات پس از فروش برای کالاهای سریال غیر اجبار با داشتن سریال شروع و پایان (بدون ذخیره سریال ها) .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.2314 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد فیلتر در قسمت خدمات بخش اطلاعات پایه ماژول خدمات پس از فروش .

✔️ اضافه کردن فیلد آدرس مشتری در فرم پذیرش .

✔️ افزودن امکان ذخیره آدرس انتخاب شده در هر درخواست تکی در هنگام ذخیره درخواست گروهی و نمایش در ویو  و ویرایش

✔️ افزودن امکان ذخیره آدرس انتخاب شده در هر درخواست تکی در هنگام ذخیره درخواست گروهی پورتال و نمایش در ویو و ویرایش

 

 

ایجاد فیلتر در قسمت خدمات بخش اطلاعات پایه ماژول خدمات پس از فروش

اضافه کردن فیلد آدرس مشتری در فرم پذیرش

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.2284 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدار در ثبت عملیات خدمات پس ازفروش .

 

هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدار در ثبت عملیات خدمات پس ازفروش

تغییرات

✔️ تغییرات امکان انتخاب سریال های کالا با الگوهای متفاوت در افزودن گروهی سریال گارانتی .

رفع باگ

✔️ امکان ثبت چند سطری درخواست گروهی بدون مشتری اصلاح شد.

✔️ رفع باگ تمپلیت درخواست گروهی در نمایش پیغام خطا در سریال وارد شده بدون کالا

✔️ تداخل شماره لیست درخواست گروهی خدمات

✔️ رفع باگ عدم امکان جستجو با شماره برگه و شماره لیست در بخش لیست سوابق

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه  3.12.2731.2254 تیم‌یار

تغییرات

✔️ بهینه سازی سرعت لود سریالها در تولید گارانتی  گروهی .

قابلیت جدید

✔️ ثبت درخواست گروهی در پورتال خدمات پس از فروش .

✔️ امکان ثبت درخواست گروهی در پورتال خدمات پس از فروش و امکان ایجاد مشتری در هر سطر از درخواست گروهی

✔️ امکان استفاده از فرم سفارشی در درخواست گروهی

✔️ امکان تعریف و استفاده از فیلدهای سفارشی سمت پورتال و درخواست گروهی

 

امکان ثبت درخواست گروهی در پورتال خدمات پس از فروش و امکان ایجاد مشتری در هر سطر از درخواست گروهی

امکان استفاده از فرم سفارشی در درخواست گروهی

امکان تعریف و استفاده از فیلدهای سفارشی سمت پورتال و درخواست گروهی

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.2219 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️   امکان دریافت و پردازش پیامک در ماژول خدمات پس از فروش .

✔️ امکان ارسال و دریافت پیامک با سریال گارانتی به صورت تکی و چندتایی(تک پردازشی و چند پردازشی)

✔️ امکان ارسال پاسخ با الگوهای تعریف شده و مقادیر ماکرو ها از اطلاعات گارانتی و مشتری

 

               امکان دریافت و پردازش پیامک در ماژول خدمات پس از فروش .

               

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}