در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول بات اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول بات شوید. 

 

 

 

     تاریخ بروزرسانی: 1401.12.16
ورژن 4.25.4858.163(4.25)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ دریافت لیست دستورات bot با کنترل acl:

استفاده از api های ماژول بات

get_commands  // گرفتن لیست دستورات

ورودی :

{"search":"","from": ,"count": }

خروجی:

[{"id": ,"name":""},{"id": ,"name":""},...]

=======================================================

get_command_name  // گرفتن نام دستور با شناسه

ورودی :

{"commands_id":}//  در صورتی که بیشتر از 1 دستور باشد با , جدا میشود

خروجی:

[{"id": ,"name":""},{"id": ,"name":""},...]

==============================================

run_? // اجرای دستور. به جای علامت سوال شناسه دستور مورد نظر قرار میگیرد

✔️ ایجاد کاربر مختص bot:
     اضافه شدن کاربر بات در تنظیمات بخش (در زمان ویرایش)
     قرار گرفتن آن در context در اجرای دستور call_api

 

✔️ امکان اساین مشتری ها به هر دستور:
     اضافه شدن امکان اساین کردن مشتری ها (crm) در بالای صفحه

 

 ✔️ تابع برای تبدیل json به csv و برعکس:

local params=[=[[{"module_id":63,"name":"sdkhelp","status":true},{"module_id":1,"name":"home","status":true},{"module_id":5,"name":"profile","status":false}]]=];

local a=teamyar.json_to_csv(context,params)
teamyar.write_result(context,a);   => module_id,name,status\r\n63,sdkhelp,true\r\n1,home,true\r\n5,profile,false

========================================================

local params="module_id,name,status\r\n63,sdkhelp,true\r\n1,home,true\r\n5,profile,false";

local a=teamyar.csv_to_json(context,params)
teamyar.write_result(context,a); => [{"module_id":"63","name":"sdkhelp","status":"true"},{"module_id":"1","name":"home","status":"true"},{"module_id":"5","name":"profile","status":"false"}]

 

✔️ امکان دانلود خروجی

✔️ امکان ارسال فایل در دستورات bot:

حذف پارامتر IFileManager از تابع checkCustomFormValidate

TYRESULT     checkCustomFormValidate(Context* context, char* data, int data_size, char* schema, FileInfo* file_info = NULL);

 

 

در صورتی که file_info = NULL اطلاعات فایل های ارسالی در فرم فقط در جیسون اضافه میشود و در filemanager آن ماژول ذخیره نمیشود

"attaches":[{"id": ,"size": ,"type": ,"name":"","path":"","mime":""},...],"src_file_module_id": }

path=مسیر فایل در پوشه temp\upload و id=0

 

در صورتی که file_info != NULL اطلاعات فایل های ارسالی در فرم هم در جیسون اضافه میشود و هم در filemanager آن ماژول ذخیره میشود

"attaches":[{"id": ,"size": ,"type": ,"name":"","root_folder_id": ,"mime":""},...],"src_file_module_id": }

id=شناسه فایل ذخیره شده و root_folder_id=پوشه روت که فایل در آن ذخیره شده

راهنمای استفاده از فرم های bot در ماژول سایت نیز مطالعه شود.

✔️ امکان دانلود دستورات از طریق public بات (توابع برای هش کردن اطلاعات) :(ارائه در میان ورژن 01.12.22 )

 • اضافه شدن تابع زیر به توابع teamyar

teamyar.get_license_info(context)  => {"domain":"","id":}

 • اضافه شدن lib با نام coding به lua

coding.sha1(context,txt)

coding.sha256(context,txt)

coding.md5(context,txt)

coding.sign(context,txt)

تابع sign کلید مجوز را به انتهای رشته دریافتی اضافه میکند و با sha256 هش میکند و برمیگرداند.

تغییر

✔️  تغییر پارامتر های ورودی header , data در دستور call_url :

teamyar.call_url(context,[[{"header":[{"name":"Content-Type","value":"application/json"},{"name":"Authorization","value":"Bearer"}],

"data":[{"name":"symbol","value":"EAUUSD"},{"name":"flag","value":1}]}]]);

 

رفع باگ

 ✔️ جابجایی رده هنگام تغییر تنظیمات: 
       زمانیکه در بخش یا رده ای به جز بخش اول تغییرات (چه در تنظیمات و یا افزودن رده) داشتیم، پس از ذخیره نشانگر به اولین رده در بخش اول منتقل میشد.


     تاریخ بروزرسانی: 1401.11.18
ورژن 4.24.4832.116(4.24)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️   ایجاد ویجت برای بات:
     ویجت بات تنها از دستوراتی که نوعشان html باشد میتوان استفاده کرد.
     همچنین پس از انتخاب دستور در ویجت فرم تعریف شده برای آن دستور نیز نمایش داده میشود و میتوانیم آنرا مقدار دهی کنیم.

 

✔️   ایجاد تابع برای دریافت اطلاعات کاربر در bot:

teamyar.get_user_info(context)

output = {"id":,"name":"","family":"","lang_id":,"gender":}
 

✔️   اضافه شدن امکان import , export برای دستورات در bot:

 • برون ریزی
  در صفحه نمایش هر دستور در آیکون تنظیمات گزینه برون ریزی اضافه شده است.
  خروجی آن فایل با پسوند tybot و دارای محتوای زیر است:
{"info":{"id":,"domain":,"name":,"description":,"modify_date":,"result_type":},"form_setting":,"command":}
 
 • درون ریزی
  در بالای صفحه نمایش لیست دستورات، گزینه درون ریزی اضافه شده است
  در صورتی که دستوری قبلا درون ریزی شده باشد، شناسه دستور مبداء و دامنه آن نمایش داده میشود و با درون ریزی مجدد همان دستور آپدیت میشود
  در صورتی که دستوری قبلا درون ریزی نشده باشد، یک دستور جدید برای آن ایجاد میشود

 

✔️  امکان تعریف دستورات دوره ای در ماژول bot:
     پس از ایجاد دستور، در صفحه گزینه تایمر قرار داده شده است که با انتخاب آن امکان تعریف بازه زمانی (ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) برای اجرای دستور قرار دارد.

 

✔️  کش اطلاعات در bot:
     در صفحه نمایش اطلاعات دستور در منوی تنظیمات میتوانیم بصورت دستی مقادیر کش شده برای آن دستور را پاک کنیم

    توابع تعریف شده:
 • teamyar.set_data(context,[[{"name":"","value":""}]])
 • local res = teamyar.get_data(context,"name") => {"value":"","modify_time":}
 • teamyar.delete_data(context,"name")
 

✔️   ایجاد lib time در lua:(ارائه در میان ورژن 01.11.24 )

 • time.year
 • time.month
 • time.day
 • time.hour
 • time.minute
 • time.second
 • time.current()
 • time.get_str(time)
 • time.get_shamsi_str(time)
 

     تاریخ بروزرسانی: 1401.10.27
ورژن 4.23.4830.83(4.23)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️  توسعه و آماده سازی ماژول بات:

   دستورهای تعریف شده
 • teamyar.call_api(context,form_param,"{\"module_id\":\"\",\"path\":\"\"}");
 • teamyar.get_param(context,"param_name");
 • teamyar.write_result(context,"result");
 • teamyar.write_log(context,"log");
 • teamyar.query(context,"{\"query\":\"SELECT jsonformat\",\"params\":[]}");
 • teamyar.run_command(context,command_id,"{params}");
 • teamyar.call_url(context,"{\"secure\":false,\"ssl\":false,\"port\":80,\"domain\":\"\",\"url\":\"\",\"method\":\"GET\",\"header\":\"\",\"data\":\"\"}");
 

 

خروجی تابع call_url بصورت زیر است
{"type":"ok","result":{"status": ,"header":"","body":""}}
{"type":"failed","message":""}

 

استاندارد برای خروجی تابع  call_api به این صورت است
{"type":"ok","result":{"status": ,"body":"response"}}
{"type":"failed","message":""}

 


{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}