راهنمای برگزاری آزمون و دریافت گواهینامه

'گواهینامه تیم یار

برگزاری آزمون

 • آزمون ممتحن، متناسب با آموزش‌های داده شده در کلاس‌ها، بر روی سرور تست ارائه شده از سمت واحد آموزش تیم‌یار، با نام کاربری اختصاصی آزمون، طبق سناریویی واضح و از قبل تهیه شده، برگزار خواهد شد.
 • محل برگزاری آزمون، متناسب با نیازمندی ممتحن در فضای شرکت تیم‌یار یا محل معرفی شده در نامه اداری با سربرگ شرکت محترم که به امضا و مهر آن رسیده است، تعیین خواهد شد.
 • در صورت انجام آزمون توسط کاربر آزاد (کاربری که جزء مشتریان و پرسنل تیم‌یار نباشد) محل آزمون در فضای شرکت تیم‌یار یا محل معرفی شده کاربر، برگزار خواهد شد.
 • بعد از برگزاری آزمون، دسترسی‌های فرد ممتحن بر روی سرور آزمون بسته خواهد شد و سرور توسط کارشناسان مرکز آموزش تیم‌یار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • در صورت عدم تایید رنج نمره استاندارد، فرد در صورتی قادر به انجام آزمون خواهد شد که مجدد روند کامل ثبت نام را انجام دهد.

 

'گواهینامه تیم یار

دریافت گواهینامه

 • گواهینامه ارائه شده توسط مرکز آموزش تیم‌یار، مورد تایید و دارای مهر شرکت طلیعه کاوش (آموزشگاه بازار بورس) خواهد بود.
 • گواهینامه صادر شده توسط مرکز آموزش تنها با امضا مدیر آموزش و مهر مرکز آموزش تیم‌یار، اعتبار خواهد داشت.
 • با تایید رنج نمره استاندارد که در جدول زیر مشخص است، گواهینامه دوره، صادر خواهد شد.
 • صدورگواهینامه نهایی، حداقل ۱ هفته کاری و حداکثر ۱ ماه به طول می‌انجامد.

راهنمای گواهینامه آموزش تیم یار

 

اطلاعات آزمون و گواهینامه

'گواهینامه تیم یار سطح عمومی: آموزش در این سطح در زمان شروع کار با سیستم برای تمامی کاربران در هر سمت و سلسله مراتب کاری لازم و ضروری می‌باشد.

 • در این دوره نحوه فرایند‌های ضروری کاری و ارتباط موثر در تیم یار با دیگر همکاران مرتبط، آموزش داده می‌شود.
 • این دوره شامل فرایندهای اصلی در چندین ماژول اصلی و پرکاربرد در تیم‌یار برای برقراری ارتباط ابتدایی و کارهای دائمی و تکراری است.

  'گواهینامه تیم یار سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

'گواهینامه تیم یار سطح مدیر: این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.

'گواهینامه تیم یار سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مدیر توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.

 

'گواهینامه تیم یار

حداقل نمره مورد تایید آزمون‌های تیم‌یار

 • سطح عمومی: ۹۰ از ۱۰۰
 • سطح کاربر: ۹۰ از ۱۰۰
 • سطح مدیر: ۸۵ از ۱۰۰
 • سطح استقرار: ۸۰ از ۱۰۰

'گواهینامه تیم یار

مدت زمان برگزاری آزمون‌های تیم‌یار

 • دوره عمومی: ۱ الی ۲ ساعت
 • دوره تخصصی: ۲ الی ۱۰ ساعت

'گواهینامه تیم یار

محل برگزاری جلسات آزمون‌ تیم یار

 • شرکت تیم‌یار
 • شرکت مشتری (نیاز به نامه اداری و مهر و امضا)
 • محل مورد نظر کاربر آزاد

'گواهینامه تیم یار

اعتبار گواهینامه دوره‌های آموزشی تیم‌یار

 • دوره عمومی: ۲ سال
 • دوره تخصصی: ۱ سال

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}