در پاییز سال ۱۳۹۶، گزارشات کاربردی متنوعی در حوزه ماژول‌های مختلف ارایه شد. در این‌ خبر، عناوین این گزارشات به تفکیک ماژول ارایه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}