در تاریخ 94.3.23 نسخه 1.9 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.پ
 
 
لیست قابلیت ها:
 
ماژول اسناد

ماژول پرسنلی

ماژول حسابداری

ماژول مشتری

ماژول انبار

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}