در تاریخ 1394/3/5 نسخه 1.8 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه شد.
 
لیست تغییرات
 
ماژول انبار:

ماژول پرسنلی:

ماژول اسناد:

ماژول پست الکترونیک:

ماژول حسابداری:

ماژول مشتری:

 

1. ادیت: مشتری جدید می تواند ایجاد کند و مشتریانی که اساین است را ویرایش کند.

2. اطلاعات کامل: کامنت ها و تاریخچه مشتریان اساین را می بیند. مشتری جدید نمی تواند ایجاد کند.

3. import/export: امکان ایمپورت و اکسپورت را دارد.

4. گزارش: امکان گزارش گیری را دارد.

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}