در تاریخ 1394/02/23 نسخه 1.7 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.

تغییرات ایجاد شده شامل موارد زیر است:

ماژول حسابداری

 • اضافه شدن ابزار تغییر حساب در دو بازه تاریخی
 • اضافه شدن فیلتر اسناد

ماژول اسناد

 • اضافه شدن لیست افراد انتخاب شده در پوشه برای امضای اجباری به فایل هایی که به پوشه دارای امضای اجباری انتقال یافته اند.
 • تغییر نمایش لیست اسناد با توجه به دسترسی ها
 • اضافه شدن لینک مشتری به پوشه

ماژول مشتری

 • اضافه شدن فیلد منبع به تنظیمات
 • ایجاد امکان گزارشگیری
 • اضافه شدن ستون رویداد به لیست مشتریان: با نگه داشتن موس روی نام رویداد تمام رویداد های مشتری نمایش داده می شود. هر رویداد لینک به ماژول تقویم است.

ماژول اقدام

 • امکان فیلتر اقدام بر اساس بازه های زمانی برای تاریخ شروع، مهلت و تاریخ پایان
 • سورت فایل های ضمیمه شده در توضیحات اقدام
 • امکان اضافه کردن کاربر به عنوان مسئول مرحله جریان کار

ماژول گفتگو

 • بولد شدن افراد اختصاص داده شده به گفتگو

ماژول پرسنلی

 • امکان ایجاد توضیحات در پرونده و متقاضیان استخدام (در تب جدید)

   

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}