در تاریخ 94.6.17 نسخه 1.14 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 

ماژول اموال

ماژول اقدام

ماژول مشتری

ماژول پرسنلی

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}