در تاریخ 94.5.14 نسخه 1.12 برای تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه شد.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول پرسنلی

ماژول صرافی

ماژول اقدام

ماژول انبار

 
ماژول مشتری
ماژول اسناد
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}