در تاریخ 95.10.02 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که این قابلیت ها عبارتند از :   
 
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول پرسنلی
 
امکان تعریف شب کاری در تقویم کاری
گزینه ای به نام "شب کاری" در تمامی روزهای تقویم کاری اضافه شده است که به وسیله آن می توان برای سازمان هایی که شیفت شب دارند زمان های کاری ثبت کرد.
گزینه شب کاری را می توان برای هرروز از تقویم کاری فعال و یا غیرفعال کرد.
گزینه ای نیز به نام "بازه ورود شب کاری"  اضافه شده است که با وارد کردن ساعت شروع شب کاری، زمان ورود کاربران از آن زمان به بعد محاسبه خواهد شد.
نحوه تنظیم شیفت شب در تقویم کاری:
کلیه ساعات شیفت شب در یک روز تقویم تنظیم می شود. برای مثال :
در روز 95/09/23 در تقویم کاری، بازه شیفت کاری از ساعت 22:30 تا 8:00 تعریف شده است.
بازه ورود شب کاری نیز ساعت 21:00 می باشد.
ساعت 22:30 و 21:00 مربوط به تاریخ روز قبل یعنی 95/09/22 می باشد اما در زمان های کاری در تاریخ 95/09/23 نمایش داده می شود برای شیفت روز 95/09/23 محاسبه خواهد شد.
توجه : در صورتی که بازه ورود شب کاری بعنوان مثال ساعت 22:00 درنظرگرفته شود، بعلت تداخل با بازه ورود شب کاری، تنظیم بازه زمانی 21 تا 23 در تقویم کاری امکان پذیر نمی باشد و به کاربر پیغام داده می شود.
بازه های زمانی تنظیم شده در تقویم نیز با توجه به فعال/غیرفعال بودن شب کاری و زمان ثبت شده در بازه ورود شب کاری مرتب می شوند.
در حالت شیفت شب کاری فعال، امکان ایجاد مرخصی در بازه زمان های کاری تعریف شده . امکان ایجاد ماموریت در بازه های مختلف امکان پذیر می باشد.
 
 
ماژول حسابداری
 
امکان حذف لیست حقوقی ثبت سند شده

به همین منظور دسترسی "حذف بهمراه حذف سند حسابداری" در حقوق دستمزد اضافه شده است.
اگر کاربری این دسترسی را داشته باشد امکان حذف لیست حقوقی ثبت سند شده برای او فراهم است اما در کنار دسترسی 2 مورد زیر نیز بررسی می شود :
1 : برای لیست حقوقی مربوطه معوقه وجود نداشته باشد.
2 : حکم همپوشانی در آن بازه نباشد.
در صورت داشتن شرایط بالا پس از نمایش پیغام تایید به کاربر لیست حقوقی حذف میشود.
نکته : *در صورتی که کاربر دسترسی موردنظر را نداشته باشد مانند قبل پیغام " لیست حقوقی سند حسابداری دارد" نمایش داده شد و لیست حقوقی حذف نمیشود.*
عدم اجازه ایجاد عملیات جدید پس از ثبت اسناد اختتامیه
پس از ایجاد سند اختتامیه یا سند بستن حساب های موقت به هیچ عنوان امکان ایجاد سند جدید وجود ندارد.
پس از ایجاد سند اختتامیه چک نیز امکان ایجاد چک و یا تغییر وضعیت در چک ها وجود نخواهد داشت.
در حال حاضر نیز امکان ایجاد بیش از یک سند اختتامیه در هر سال مالی امکان پذیر نمی باشد.
نمایش شماره سریال چک، فیش و کارتخوان در شرح رکورد حسابداری
با ثبت تسویه از سمت ماژول های خرید و فروش، شماره سریال چک، فیش و کارتخوان در شرح رکورد اسناد حسابداری مربوطه نمایش داده می شود.


 

ماژول ایمیل
 
امکان ارسال رسید ECE

در دریافت نامه های ECE بمنظور اطمینان سازمان مبدا(فرستنده نامه) از دریافت نامه توسط سازمان مقصد(گیرنده نامه)، در ثبت نامه وارده ECE کلید "ثبت و ارسال رسید" قرارداده شده که با کلیک بروی آن در صورت موفقیت آمیز بودن عمل ثبت نامه در دبیرخانه  صفحه ارسال رسید نامه نمایش داده می شود و امکان ارسال رسید فراهم می شود. در این رسید اطلاعاتی مانند شماره نامه وارده، تاریخ نامه، گیرنده رسید، کدی که سازمان مبدا بعنوان مشخصه سازمان مقصد می شناسد، شماره نامه  و تاریخ ثبت در دبیرخانه به ارسال می شود. رسید نامه  زیر ایمیل نامه دریافتی قرار میگیرد و با سند مربوطه لینک می شود.
*توجه شود در ثبت نامه وارده Ece باید یک فایل بعنوان فایل اصلی انتخاب شود (وجود یک فایل اصلی جهت ارسال رسید لازم می باشد)
امکان دریافت رسید ECE
در دریافت ایمیل ها در صورتی که نوع نامه رسید ECE باشد پس از بررسی های لازم وضعیت نامه ارسالی تغییر داده می شود.
موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد :
نامه  ECE ارسالی که،  فرستنده نامه ، گیرنده نامه(کد گیرنده) ، شماره نامه و تاریخ نامه در آن با فایل رسید دریافتی تناظر لازم را داشته باشد، بعنوان نامه مربوط به این رسید تلقی می شود و وضعیت آن به ثبت شده تغییر می کند. سند با رسید مربوطه لینک می شود.
رسید دریافتی در قسمت ورودی قرار میگیرند و درفیلتر ece قرار نمی گیرد و تنها روی وضعیت نامه ارسالی مربوطه که در فیلتر  ece قرار دارد تاثیر میگذارند.
اضافه شدن فیلد وضعیت ECE و قرار دادن فیلتر مربوطه
برای نامه های ECE  دو وضعیت ثبت شده و ثبت نشده در نظر گرفته شده است که برای نامه های ارسالی و دریافتی بصورت زیر تعیرف می شوند:
در نامه های دریافتی زمانی وضعیت نامه ثبت شده است که نامه در ماژول اسناد ثبت شود و رسید نامه نیز ارسال شود،در غیر این صورت وضعیت ثبت نشده است.
در نامه های ارسالی زمانی وضعیت نامه ثبت شده است که نامه در سیستم اتوماسیون مقصد ثبت شود و رسید آنرا دریافت کنیم، درغیراینصورت وضعیت ثبت نشده است.
بمنظور تفکیک نامه های ارسالی و دریافتی در رده های ECE  فیلتری جهت وضعیت نامه  ها قرار داده شده که دارای سه وضعیت ثبت شده/ثبت نشده/همه و به صورت پیش فرض برروی وضعیت "ثبت نشده"می باشد.


 

ماژول فروش

 

اعمال مراکز فروش در عملیات
پس از ایجاد این قابلیت، ثبت فاکتور فروش به ازای مراکز فروش تعریف شده در ماژول حسابداری امکان پذیر می باشد
این مراکز به ازای هر کاربر قابل تعریف می باشد و هر کاربر می تواند به ازای چند مرکز فروش، فاکتور ثبت نماید
هنگام ثبت فاکتور ، در لیست مراکز فروش فقط مراکز فروشی که برای کاربر مورد نظر تعریف شده است را نمایش میدهد
توجه داشته باشید که انتخاب مرکز فروش هنگام ثبت پیش فاکتور، سفارش فروش و فاکتور فروش به دو صورت می باشد:
1- در صورتی که در تنظیمات مرکز فروش در ماژول فروش، حداقل یک مرکز فروش انتخاب شده باشد، انتخاب مرکز فروش هنگام ثبت فاکتور اجباری می باشد
2- اگر حساب فروش مرکز درآمد اجباری باشد، هنگام ثبت فاکتور انتخاب مرکز فروش اجباری است
3- اگر حساب فروش مرکز درآمد اجباری نباشد، در صورتی که در تنظیمات مرکز فروش در ماژول فروش، مرکز فروش انتخاب نشده باشد، انتخاب مرکز فروش هنگام ثبت فاکتور اجباری نمی باشد
توجه :  پس از ایجاد این قابلیت، فاکتور های فروش به تفکیک مراکز فروش ثبت میگردند و شماره فاکتور های ثبت شده به صورت مجزا به ازای هر مرکز در نظرگرفته می شود
نکته : اگر حساب فروش مرکز در آمد اجباری نباشد و هنگام ثبت فاکتور فروش، مرکز فروش انتخاب شود، پس از ذخیره فاکتور، در ویوی فاکتور، مرکز فروش ثبت شده ولی در رکورد حسابداری آن ، مرکز فروش ثبت نمی گردد.
امکان اعمال تخفیفات در سفارش فروش با واردکردن مقدار
اعمال تنظیمات مربوط به تخفیف به ازای فیلد مقدار نیز امکان پذیر می باشد
در صورتی که فیلدهای مقدار و مقدار تایید شده پر باشد، اولیت اعمال تنظیمات تخفیف با مقدار تایید شده می باشد.
انتخابی شدن  عامل و ایجاد کننده فاکتور هنگام چاپ
در تنظیمات مربوط به انتخاب فیلدها برای چاپ فاکتور، فیلد های عامل و فروش و ایجاد کننده فاکتور اضافه گردید و کاربر می تواند به صورت دلخواه آم فیلد را برای چاپ انتخاب نماید.
 
 
ماژول گزارش
 
تغییر استایل و قرار دادن فیلتر رنگ در نمودارها در ویجت گزارش
بهبود استایل نمودار ها و ایجاد فیلتر بر اساس رنگ در ویجت گزارش
امکان حذف موقت و دائمی گزارشات و رده ها
پس از ایجاد این قابلیت ، امکان حذف موقت و دائم گزارشات وجود دارد
پس از حذف گزارش مورد نظر ، آن گزارش به تب حذف شده ها رفته و در تب حذف شده ها، امکان بازگرداندن گزارش حذف شده و حذف قطعی آن وجود دارد
توجه : در صورتی که رده ای دارای گزارش های حذف نشده باشد، امکان حذف رده مورد نظر وجود ندارد

 
 
ماژول انبار
 
اعمال روش قیمت گذاری FiFO در عملیات حواله
قیمت های مختلف با خط چین از هم جداشده اند.
اعمال روش قیمت گذاری FiFO در عملیات انبار به انبار
قیمت های مختلف با خط چین از هم جداشده اند.
تغییر style در کاردکس کالاهایی با روش قیمت گذاری FIFO
قیمت های مختلف با خط چین از هم جداشده اند.
کاردکس برای کالاهایی با روش قیمت گذاری FIFO
 
 
ماژول اموال
 
تابع دریافت لیست اموالی که می توان مانیتور کرد
تیک قابلیت پایش هنگام ایجاد دارایی، برای دسترسی دیگر ماژولها به دارایی هایی که قابلیت پایش دارند ایجاد شده است.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}