برگزاری دوره اول بررسی درخواست مشتری توسط کمیته فنی تیم یار
 

به گزارش روابط عمومی تیم یار، در هفته جاری جلسه کمیته فنی این شرکت حول محور مشتری و مشتری مداری برگزار شد. این جلسه با توجه به رسیدگی به نیازهای کسب و کار مشتری نسبت به نرم افزار تیم یار با حضور مدیران استقرار، تولید و فنی تشکیل شد. در این جلسه درخواست های مشتریان که در طول ماه بر روی پورتال مشتریان تیم یار ثبت شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به حساسیت و اهمیت آنها به نوبت به سمت واحد مربوطه ارسال شد. تیم کمیته فنی سازمان با توجه به حجم درخواست های مشتریان، آنها را به صورت هدفمند بررسی کرده و برنامه ریزی های مربوط به هر درخواست را انجام می دهد و سپس آنها را بر اساس اولویت های مشخص شده از سوی هیات مدیره به واحد مربوطه اعلام می دارد. واحدها نیز در اسرع وقت به آنها رسیدگی کرده و برای تولید یا تکمیل، اقدام می نماید.

تیم یار با هدف مشتری مداری و حفظ ارزش های کسب و کار مشتریان، تمامی تلاش خود را در جهت رضایت، رشد و حمایت از ایشان انجام می دهد.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}