برگزاری جلسه تحلیلی مدیران اجرایی و مشاوران تیم یار درباره حسابداری نیمه تعهدی

در هفته ای که گذشت، مدیران اجرایی و مشاوران شرکت دانش بنیان سافت سیستم برای بررسی کدینگ ابلاغی دولت درباره حسابداری نیمه تعهدی و اجرایی نمودن آن در تیم یار جلسه ای برگزار کردند.

در این جلسه که موسس شرکت سافت سیستم و نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار نیز در آن حضور داشت، درخواست موسسات دولتی تیم یاری درخصوص اجرای صحیح حسابداری نیمه تعهدی مطرح شد.

در ادامه علی خنج، مشاور ارشد تیم یار، آخرین کدینگ ابلاغی توسط سازمان مالیاتی و نحوه طبقه بندی حساب ها در تیم یار را برای حاضرین توضیح داد.

احمد عطار، یکی از مشاوران تیم یار در توضیح اهداف حسابداری تعهدی به بیان تاریخچه تصمیمات دولت در کنترل حساب ها پرداخته و اهداف حسابداری نیمه تعهدی در کنار بودجه ریزی، کنترل بودجه و در نهایت گزارشات تفریغ بودجه (فراغت بودجه) را برشمرد.

این جلسه به دلیل اهمیت موضوع حسابداری نیمه تعهدی و نحوه چینش حساب های تفصیلی و ارتباط آنها، به مدت 2 ساعت، در دفتر هماهنگی تهران برگزار شد. در پایان جلسه، مقرر شد تا جلسه دیگری با حضور یک نفر ذیحساب مالی و اجرایی متبحر در امر حسابداری تعهدی برگزار شده و نتیجه گیری نهایی بعد از آن جلسه انجام شود. همچنین، چنین تصمیم گیری شد که مشاور ارشد تیم یار ضمن صحبت با تیم یاری هایی که این درخواست را مطرح کرده بودند، نظر آنها را درباره کدینگ پیشنهادی جویا شود.

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}