برگزاری آخرین جلسه هیات مدیره تیم یار در سال 1396

سال 1396 به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. در این روزها شرکت ها و سازمان ها به جمع بندی عملکرد یک ساله خود و تصمیم گیری درخصوص برنامه های سال آتی می پردازند. به همین منظور، در هفته جاری، شرکت سافت سیستم آخرین جلسه هیات مدیره خود را در دفتر مرکزی تیم یار (پردیس البرز دانشگاه تهران) برگزار کرد.

در این جلسه که کلیه اعضای هیات مدیره در آن حضور داشتند، رویدادها و برنامه های تیم یار در سال 96 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طی جلسه، مدیران میانی واحدها درخصوص فعالیت یک ساله و برنامه های سال آینده تیم های تحت سرپرستی خود به هیات مدیره گزارش دادند.

این جلسه با هدف گذاری سال آینده و گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید.

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}