در هفته آخر کاری اسفند 1395 با حضور اعضای هیات مدیره شرکت سافت سیستم شروع به کار تیم‌یاری‌ها در ساختمان جدید مستقر در کرج (ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران) آغاز شد. آخرین جلسه عمومی پایان سال به اتفاق همه ی تیم‌یاری ها برگزار گردید. در این جشن اقدامات مهم در سال 1395 مرور شد و کلیه مدیران و سرپرستان از همکاری صمیمانه همه تیم‌یاری ها تشکر و قدردانی نمودند.

اهداف اصلی تیم‌یار بازنگری و اهدف سال 1396 با همت کلیه مدیران و کارشناسان مشخص و معلوم شد. جناب آقای ناقدی نیا  موسس شرکت سافت سیستم طی سخنرانی با توجه به جابجایی دفتر کرج به ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران و وسیع شدن فضای کاربردی با تصویب هیات مدیره، آقای علی خنج را به سمت مدیر استقرار تیم‌یار مستقر در دفتر کرج منسوب کرد.

در ادامه خانم شیرزی مدیر واحد توسعه کاربردی (تیم‌گیکس) با توجه به انتشار یک صدمین نسخه کاربردی کاربردی تیم‌یار در آخرین هفته سال 1395 از همکاران خود قدردانی کرد و چند تن از سرپرستان این واحد در تشریح روند تولید کاربردی نیز پرداختند.

در نهایت به رسم یادبود لوح ماندگاری در تیم‌یار به چند تن از تیم‌یاری ها اهدا  و هدیه ای تقدیم همه عزیزان گردید.
 
 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}