استقرار کامل راهکارهای تیم یار در شرکت فعال در حوزه پیمانکاری
 
یکی دیگر از اعضای خانواده بزرگ تیم یار از مزایای استقرار کامل نرم افزار یکپارچه ERP تیم یار بطور کامل بهره مند گردید، استقرار راهکار تیم یار در شرکت فعال در حوزه پیمانکاری بعد از تلاش های صبورانه و مسئولانه تیم استقرار منجر به استفاده کامل از مزایای تیم یار توسط شرکت فعال در حوزه پیمانکاری گردید.به نقل از سرپرست تیم استقرار،با توجه به حجم کاری کاربران و مدت زمان زیادی که تکمیل و تحویل این پروژه به خود اختصاص داده بود آن را بسیار بزرگ خواندند و به بیان این موضوع پرداختند که این مشتری با توجه به نوع فعالیت و کار خود توانسته به تمامی خواسته هایش از یک نرم افزار ERP دست یابد. همچنین به این موضوع اشاره نمودند که یکپارچگی تیم یار توانسته  راهکار های مناسبی در جهت نیل به اهداف مشتری ایجاد نماید.
 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}