در تاریخ 94.8.20 قابلیت های جدید برای نسخه 1.18 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
 
ماژول اقدام
 
 
ماژول انبار
 
ماژول فروش
 
 
ماژول حسابداری
 
 
ماژول اخبار
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}