در تاریخ 94.8.7 قابلیت های جدید برای تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول انبار
 
ماژول پروژه
 
ماژول اسناد
ماژول پرسنلی
ماژول خرید
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}