در تاریخ 94.6.31 نسخه 1.15 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول اسناد
ماژول اخبار

ماژول پرسنلی

ماژول مشتری

ماژول حسابداری

 

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}