در تاریخ 94.3.30 قابلیت های جدید برای نسخه 1.9 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول انبار:

ماژول پرسنلی:

ماژول اسناد:

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}