در تاریخ 1394/3/11 قابلیت های جدیدی برای نسخه 1.8 تیم یار بازرگانی و صرافی اضافه گردید.
 
لیست تغییرات
 
ماژول اقدام:

ماژول پرسنلی:

ماژول اسناد:

ماژول اخبار:

ماژول مشتری:

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}