در تاریخ 94.8.13 قابلیت های جدید برای نسخه 1.17 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول اموال
 
ماژول اقدام و خرید

ماژول انبار و تولید

 
ماژول اخبار
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}