در تاریخ 94.7.7 قابلیت های جدید برای نسخه تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول خرید

ماژول اخبار

ماژول پرسنلی

ماژول مشتری

ماژول انبار

ماژول اسناد

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}