در تاریخ 94.6.25 قابلیت های جدید برای نسخه 1.14 تیم یار دولتی، صنعتی، بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول مشتری

ماژول فروش

ماژول اسناد

ماژول حسابداری

ماژول صرافی

ماژول اموال

ماژول انبار

ماژول پرسنلی

ماژول سازمان

ماژول پروژه

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}