در تاریخ 94.6.11 قابلیت های جدید برای نسخه 1.13 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول پروژه

ماژول حسابداری

ماژول فروش

ماژول پرسنلی

ماژول اسناد

ماژول مشتری

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}