در تاریخ 94.5.10 قابلیت های جدید برای نسخه 1.11 تیم یار بازرگانی و صرافی ارائه گردید.
 
لیست تغییرات:
 
ماژول پرسنلی

ماژول مشتری

ماژول سازمان

ماژول انبار

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}