• سرکار خانم بهاره بیات برای سمت کارشناس فنی تیم یار انتخاب شدند، ایشان روز گذشته دوره ارزیابی را آغاز نمودند.
  • تیم توسعه کاربردی برای موفقیت های خود در روند ارتقای ماژول ها، جشنی با حضور کلیه پرسنل برگزار نمود.
  • نسخه 1.10 "تیم یار بازرگانی" و "تیم یار صرافی" در 94.04.03 ارائه گردید.
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}