در تاریخ 95.10.21 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 
 فراخوانی لیست قیمت در فاکتور برگشت از فروش

محدود کردن صندوق در تسویه نقدی فاکتور فروش
 

اضافه شدن پارامتر سیستمی "تعداد روزهای تاخیر" در تنظیمات حقوق دستمزد
 
امکان ثبت سند حسابداری لیست عیدی و اضافه شدن تنظیمات آن

 امکان انتقال استیج های پروژه
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.41 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
اعمال مراکز فروش در تنظیمات پورسانت
محدود کردن صندوق در تسویه نقدی فاکتور فروش
اضافه شدن لاگ برای تنظیمات مانده مرخصی، معوقه و سنوات
تغییر ذخیره سازی و ثبت سند حسابداری لیست سنوات
تکمیل پروسه درخواست دریافت و پرداخت
اعمال تغییرات مربوط به شب کاری با بازه بیش از 24 ساعت

و...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}