در تاریخ 95.10.14 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :
 

روش قیمت گذاری FIFO در سفارش تولید
 

پیاده سازی دریافت کالا بر اساس تنظیمات مختلف انبارگردانی

 
اعمال مراکز فروش در تنظیمات تخفیفات

 
ایجاد ستون های واحد اصلی و فرعی در فاکتور فروش و برگشت از فروش

 
اضافه کردن سقف تاخیر مجاز ماهیانه در حکم
 
 
اضافه کردن پارامتر delay_per_day و تغییرات مربوط به استفاده از آن در لیست حقوقی
اضافه شدن "بازسازی کاردکس" در ابزارهای ماژول صرافی
 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.41 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید.

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :
اضافه شدن پیش دریافت در عملیات فروش
اعمال مراکز در تنظیمات پورسانت
اعمال تغییرات متناسب با رسید اضافی و حواله کسری انبارگردانی
امکان تکراری بودن کالا در عملیات حواله و انتقال
ثبت سند حسابداری لیست عیدی / سنوات و مانده مرخصی
اضافه کردن پروژه و مراکز به سند تسعیر
اضافه کردن پارامتر تعداد تاخیر روزها در پارامتر های سیستمی

و...

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}