در تاریخ   95.06.10  تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.34 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید که برخی از این قابلیت ها عبارتند از : 
 
 
اضافه شدن تب الگوی قرارداد به حکم پرسنل----------------------------------------------------------------------
اضافه شدن تولتیپ مشاهده حسابهای کل و معین و تفضیلی در حین صدور


 
----------------------------------------------------------------------
تهیه تابع آپدیت برای ثبت سند انبار در فاکتور فروش----------------------------------------------------------------------
استفاده از تبدیل واحدها در گزارش های ماژول انبار
 
 
برای آگاهی از تغییرات بیشتر لطفاً به خبر "ارائه نسخه 1.34 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی" مراجعه نمایید. 

برخی از قابلیت ها و تغییرات جدید نیز که در هفته های آتی انجام خواهد شد عبارتند از :

ثبت رکوردهای پورسانت برای برگشت از فروش
جداسازی لیست قیمت برای فاکتور فروش و پیش فاکتور
تغییر نام حذف شده به ابطال شده و امکان برگشت از ابطال در فاکتور فروش

ایجاد رسید با نوع تولید + گزارش
بهبود سرعت لیست حسابها و شناور
اضافه شدن تغییرات مرتبط با ثبت سند بیمه در حقوق دستمزد
اضافه کردن مراکز هزینه/درآمد و پروژه به تراز آزمایشی

 

و...

 
{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}