مقایسه تیم‌یار ابری با اختصاصی  

هزینه پیاده سازی، اجرا، آموزش و سفارشی سازی

به صورت جداگانه برای هر دو روش محاسبه می شود.